Bezpieczne kupno samochodu

Pytanie:

Jak bezpiecznie przeprowadzić transakcję kupna samochodu? Kiedy powinienem przekazać właścicielowi gotówkę, jakie dokumenty powinienem podpisać, czy prawo przewiduje możliwość unieważnienia umowy sprzedaży, jeśli auto zawiera ukryte wady, które kupujący zauważy np. na drugi dzień po sfinalizowanej transakcji, a właściciel o nich nie poinformuje? Jednym słowem jak nie dać się oszukać, gdy nie ma się konkretnej wiedzy w tej dziedzinie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zakładamy, iż zarówno sprzedawca jak i kupujący są nieprofesjonalistami.

Na każdej ze stron umowy sprzedaży ciążą określone obowiązki. Sprzedawca zobowiązany jest do przeniesienia prawa własności rzeczy oraz do wydania jej kupującemu. Należy zwrócić uwagę na fakt, że przeniesienie posiadania następuje poprzez wydanie rzeczy a także wydanie dokumentów, które umożliwiają rozporządzanie rzeczą jak również wydanie środków, które dają faktyczną władzę nad rzeczą, jest jednoznaczne z wydaniem rzeczy. Ma to o tyle ważne znaczenie, że z chwilą wydania biegną terminy rękojmi za wady, a także moment ten decyduje o przejściu korzyści i ciężarów związanych z rzeczą, a także ryzyka uszkodzenia rzeczy. Wydawana rzecz powinna być kompletna i właściwej jakości. Co ważne o czasie wydania decyduje umowa, w wypadku braku takiego uregulowania, wydanie rzeczy powinno być spełnione natychmiast po wezwaniu do jego dokonania przez kupującego. Na kupującym ciąży obowiązek odbioru sprzedanej rzeczy a także zapłaty określonej ceny. Obowiązek odbioru zależy od należytego zaofiarowania rzeczy przez sprzedającego tj. jej kompletności, braku wad. Termin zapłaty gotówki powinien być określony w umowie, w przypadku braku takiego uregulowania, kupujący jest zobowiązany do zapłaty umówionej kwoty niezwłocznie po wezwaniu sprzedającego do spełnienia świadczenia. Należy także zwrócić uwagę na fakt, że sprzedający ma prawo do odsetek, jeżeli kupujący opóźnia się z zapłatą, nawet gdy sprzedający nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie nie nastąpiło z winy kupującego.

Od woli stron (wyrażonej w umowie) zależy czy zapłata nastąpi w gotówce czy tzw. pieniądzu bezgotówkowym (np: zapis na koncie bankowym sprzedającego, czek). Spełnienie świadczenia (zapłata umówionej ceny) następuje poprzez zapłatę sumy nominalnej, chyba że strony zastrzegły w umowie tzw. klauzulę waloryzacyjną.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym odpowiedzialność sprzedawcy za wady rzeczy ma charakter absolutny, sprzedawca nie może się z niej zwolnić (jeśli nie zastrzegł tego w umowie) nawet w przypadku, gdy to nie on spowodował wadliwość rzeczy, a nawet gdy nie wiedział, że sprzedana rzecz jest wadliwa. Sprzedana rzecz (samochód) może zawierać wady fizyczne lub prawne. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego (rękojmia za wady fizyczne):                                                      

  • jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą wartość rzeczy ze względu na cel oznaczony w umowie

  • jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których zapewniał kupującego

  • jeżeli rzecz została wydana kupującemu w stanie niepełnym

Sprzedawca jest także odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej bądź jest obciążona prawem osoby trzeciej ( rękojmia za wady prawne).

Co ważne jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. W przypadku odstąpienia od umowy, strony są zobowiązane zwrócić wszystko co sobie wzajemnie świadczyły (oczywiście przy założeniu, że świadczyły). Kupujący może także domagać się naprawienia szkody, jaką poniósł z faktu niewykonania umowy. Ważne jest jednak, że kupujący nie może od umowy odstąpić, jeśli sprzedawca wymieni rzecz wadliwą na nową (co w przypadku umowy sprzedaży samochodu, raczej nie występuje), bądź niezwłocznie wady usunie.

Kupujący traci jednak uprawnienia wynikające z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli nie zawiadomi o niej sprzedającego w ciągu miesiąca od jej wykrycia (akt staranności).

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności, jeśli kupujący wiedział o wadzie rzeczy w chwili zakupu. Jednakże na sprzedającym ciąży obowiązek należytego poinformowania kupującego o rzeczywistym stanie sprzedawanej rzeczy, jeżeli kupujący nie jest fachowcem w tej dziedzinie, wynika to z obowiązku lojalności sprzedawcy wobec kupującego.  

Dokumenty:

  • umowa sprzedaży (podpisana przez strony, sporządzona w dwóch egzemplarzach, jeśli w dowodzie rejestracyjnym wymieniony jest także drugi małżonek dobrze byłoby jego również „uwzględnić” w umowie sprzedaży), należy zwrócić uwagę na postanowienie w umowie zobowiązujące daną stronę do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (kupujący czy sprzedający)

  • sprzedający ma obowiązek wydać kupującemu dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu (jeśli samochód takową posiadał), a także wszelkie dokumenty „związane” z samochodem (takie jak umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – gdyż z chwilą kupna przechodzą na nabywcę prawa i obowiązki wynikające z umowy OC, a nabywca samochodu jest uprawniony do rozwiązania umowa ubezpieczenia w terminie 30 dni od zakupu samochodu, w innym przypadku uważa się, że umowa została zawarta na 12 miesięcy, zbywca pojazdu zaś jest zobowiązany do przekazania nabywcy dokumentów potwierdzających zawarcie umowy OC oraz do powiadomienia zakładu ubezpieczeń w terminie 30 dni od zbycia pojazdu o fakcie zbycia tego pojazdu i danych osobowych nabywcy).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: