Brak zgody współwłaścicieli a konieczny remont

Pytanie:

Udziały w budynku nabyłam w sierpniu 2006 r czyli jak zrozumiałam nie przysługuje mi premia kompensacyjna. W najbliższym okresie kupuję niewielkie udziały od współwłaścicieli, którzy byli nimi przed 25 kwietnia 2005 r, ponadto jeszcze mam kontakt z innymi współwłaścicielami, którzy nie przebywają w Polsce i nie są zainteresowani tą nieruchomością. Czy przy zgodzie któryś z tych współwłaścicieli (zgoda, pełnomocnictwo notarialne) mogę starać się o premię na remont ? Czy jest jeszcze jakaś inna droga do wsparcia finansowego remontu (koniecznego) budynku ?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

 

Udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na zadane przez Panią pytanie nie jest możliwe. Powyższa trudność spowodowana jest przede wszystkim nieprecyzyjnością postanowień ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. 2008 r., Nr 223 poz. 1459).

Wskazać przede wszystkim należy na rozbieżności terminologiczne w powyższej ustawie. Z wnioskiem o przyznanie premii może wystąpić inwestor. Ustawa zawiera przy tym definicję tego pojęcia stanowiąc w art. 2 pkt 1 ustawy, że inwestorem jest właściciel lub zarządca budynku, lokalnej sieci ciepłowniczej lub lokalnego źródła ciepła, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Dalsze przepisy wprowadzają jednakże odmienne znaczenie tego pojęcia, dość różniące się od powyższego. Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 2 ustawy, w przypadku współwłasności budynku mieszkalnego albo części budynku mieszkalnego, o których mowa w ust. 1, inwestorem są łącznie wszyscy współwłaściciele będący osobami fizycznymi, którzy byli współwłaścicielami tego budynku albo tej części budynku także w dniu 25 kwietnia 2005 r., lub nabyli współwłasność tego budynku albo tej jego części w drodze spadkobrania od osoby będącej w tym dniu właścicielem lub współwłaścicielem. 

Powstaje zatem pytanie, czy skoro inwestorem uprawnionym do złożenia wniosku o przyznanie premii jest łącznie kilka osób, to czy w takim przypadku wniosek może zostać złożony tylko przez jednego z tych współwłaścicieli, czy też konieczne jest łączne współdziałanie wszystkich współwłaścicieli, „tworzących” dopiero łącznie „inwestora”.

Rozstrzygnięcie powyższego zagadnienia na gruncie ustawy nie jest możliwe, a sięganie do innych regulacji może być problematyczne. Z powyższych względów zalecamy by spróbowała Pani złożyć wniosek o przyznanie premii, lecz nie w swoim imieniu, ale w imieniu współwłaścicieli nieruchomości, których udziały zamierza Pani nabyć, działając jako ich pełnomocnik. Zastrzegamy, iż powyższe rozwiązanie może nie odnieść zamierzonego skutku.

Proponowana konstrukcja prawna była by zatem następująca:

Najpierw współwłaściciele udzielają Pani pełnomocnictwa do złożenia w ich imieniu wniosku o przyznanie premii – takie pełnomocnictwo nie wymaga formy aktu notarialnej – wystarczające w naszej ocenie byłoby zachowanie zwykłej formy pisemnej. Jednocześnie należy zawrzeć umowę regulującą kwestię wykorzystania premii, tak by nie powstały w przyszłości w związku z tym żadne wątpliwości. Następnie może Pani zawrzeć umowę sprzedaży udziałów w nieruchomości ze współwłaścicielami, na podstawie której nabędzie Pani własność udziałów (ewentualnie z wyłączeniem skutku rzeczowego).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY