Budowa altany

Pytanie:

Mam w mieście działkę o pow. 410 m2 z tytułem prawa własności i wpisem do księgi wieczystej. Na działce tej jest wybudowany dom o pow. zabudowy 130 m2, reszta to ogród i podwórze. Ogród z jednej strony sąsiaduje z pasem drogowym drogi publicznej miejskiej. Odległość granicy działki od krawędzią jezdni (krawężnikiem) wynosi 5 m. Czy na takiej działce zgodnie z prawem budowlanym (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi. zm.) mogę postawić domek ogrodowy (altanę) o pow. 6 m2 przeznaczony na narzędzia i drewno lub wiatę i w jakiej odległości?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego zgłoszeniu podlega budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki. Warunek, by działka miała minimum 5 arów, musi być spełniony, jeśli budowanych ma być więcej takich obiektów. Jeśli budujemy jedną altanę, działka o powierzchni niecałych 5 arów (wolne 280 m kw.) będzie w zasadzie wystarczająca. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o prawie dysponowania nieruchomością, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.

Poza spełnieniem ewentualnych wyżej opisanych wymagań, budowa altanki będzie możliwa (organ nie zgłosi sprzeciwu), jeżeli budowa altany naruszałaby ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy. Nie ma jednak obowiązku uzyskania wcześniej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dlatego w przypadku, gdy nie ma planu miejscowego i nie przeszkadzają budowie inne przepisy (np. prawo wodne), to też żadne przepisy nie określają wyraźnie odległości od granicy. Jeżeli altana nie będzie zaciemniać budynku, to zgłoszenie nie powinno spotkać się ze sprzeciwem.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: