Budowa na działce rolnej

Pytanie:

Dostałem od pośrednika ofertę zakupu działki rolnej dla której zostały wydane warunki zabudowy na budynek mieszkaniowy. Działka nie jest objęta planem. Z tego co się orientuję sam fakt wydania decyzji o warunkach zabudowy działki rolnej nie oznacza, że można tam budować - działkę jeszcze trzeba przekształcić w budowlaną. Pośrednik twierdzi, że wg jakiejś ustawy na działkach rolnych w gminach liczących więcej niż x mieszkańców można budować - nie trzeba ich przekształcać.Jak to wygląda w rzeczywistości i jeśli konieczne jest przekształcenie to jaka jest procedura?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Postawienie budynku mieszkaniowego na działce rolnej wiąże się z dwoma etapami postępowania, należy jednak wskazać, że w związku z faktem, iż cześć gmin nadal nie ma planu zagospodarowania, zaś "stare" plany zagospodarowania przestrzennego utraciły ważność od 1 stycznia 2004 r., wykształciły się różne praktyki odnośnie odrolnienia. . Co do zasady wskazane dwa etapy przedstawiają się następująco:

po pierwsze – trzeba zmienić przeznaczenie gruntów rolnych na nierolnicze w trybie zmiany przestrzennego planu zagospodarowania w gminie, a gdyby go nie było w trybie ustalania warunków zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (gdy planu nie ma i mając na uwadze powyższe uwagi, Pan wskazuje, że taka decyzja została już wydana wcześniej);

po drugie – należy wyłączyć ten grunt spod produkcji rolnej i leśnej.

Odrolnienie wymaga od właściciela działki rolnej złożenia w starostwie właściwym dla jej miejsca położenia wniosku o wyłączenie z produkcji. Najczęściej wniosek trzeba sporządzić własnoręcznie. Do wniosku inwestor musi dołączyć następujące dokumenty:

-1 mapę na oryginalnym podkładzie geodezyjnym wraz z opisem własności gruntów (wypis z ewidencji lub opis wykonany przez geodetę uprawnionego) z wyrysowaną powierzchnią do wyłączenia, naniesioną granicą przebiegu klasy gruntu, numerem działki,

-wypis i wyrs z planu zagospodarowania przestrzennego, lub prawomocną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jeśli planu nie ma

-dowód stwierdzający prawo dysponowania nieruchomością

-bilans gruntów powierzchni terenu do wyłłączenia zgodny z projektem zagospodarowania działki

Powyższe wymagania wynikają z przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 121 poz. 1266, dalej ogrl). Z kolei zgodnie z art. 5b ogrl Przepisów ustawy nie stosuje się do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne położonych w granicach administracyjnych miast. Zatem nie jest decydująca liczba mieszkańców a status danej gminy jako gminy miejskiej. Z kolei o tym czy dana gmina ma status gminy miejskiej i jakie są jej granice administracyjne określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz. U. z 2009 r. Nr 120, poz. 1000). Podstawa prawna i przepisy proceduralne w kwestii uznania gminy za miejską określają art. 4 i nast. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591).

Podsumowując, jeżeli dana działka rolna znajduje się w granicach administracyjnych miasta (co najlepiej sprawdzić w gminie lub sięgając do wskazanego wyżej rozporządzenia) to pomimo jej rolnego przeznaczenia nie jest koniczna zmiana tego przeznaczenia czy wyłączenie z produkcji rolnej celem uzyskania pozwolenia na budowę.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na 2020 r.

  Rozporządzeniem z dnia 11 grudnia 2019 r. Minister Finansów określił normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, obowiązujące w 2020 r.

 • Zmiany w prawie budowlanym 2015

  Rewolucyjne zmiany w prawie budowlanym - rozszerzenie inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę, uproszczenie projektu i wiele innych udogodnień.

 • Zmiany w projektowaniu budynków

  Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje podpisana 14 listopada 2017 r. przez ministra infrastruktury i budownictwa nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać (...)

 • Mniej formalności przy budowie

  1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa wprowadziła ułatwienia i uproszczenia (...)

 • Jak wybudować dom na działce rolnej?

  Któż nie ma marzeń o własnym domu? Najlepiej położonym w malowniczej okolicy i niezbyt drogo. Problem zaczyna się już od momentu, kiedy chcesz kupić lub już kupiłeś działkę pod swój (...)

NA SKÓTY