e-prawnik.pl Porady prawne

Charakter oferty wariantowej

Pytanie:

Czy firma może występować w jednym przetargu dotyczącym twego samego przedmiotu zamówienia np. w dwóch konsorcjach. Czy nie zostanie to potraktowane jako złożenie oferty wariantowej przy założeniu że nie będzie ona liderem konsorcjum i nie będzie składała oferty w imieniu innych podmiotów. Czy firma „lider” jest traktowana jako wykonawca, skoro może potwierdzać za zgodność dokumenty składane przez inne firmy wspólnie z nią występujące czy też każdy z podmiotów występujących wspólnie jest wykonawcą w rozumieniu Prawa zamówień publicznych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Charakter oferty wariantowej

20.1.2005

Prawo zamówień publicznych dopuszcza ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego przez kilka podmiotów występujących wspólnie. W takim wypadku podmioty te muszą wskazać podmiot - pełnomocnika, który będzie reprezentował je w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto składając ofertę, podmioty występujące wspólnie muszą dołączyć umowę regulującą ich wewnętrzne stosunki - czyli umowę spółki cywilnej, czy umowę konsorcjum.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia każdy z podmiotów musi przedstawić dokumenty potwierdzające, że spełnia wymagane przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. Oznacza to, że każdy z podmiotów z osobna musi spełniać stawiane przez zamawiającego wymagania. Wyjątek dotyczy jedynie warunków dotyczących niezbędnego potencjału technicznego, osobowego oraz finansowego niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia, które należy wówczas oceniać łącznie w odniesieniu do łącznego potencjału występujących wspólnie wykonawców. W razie wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, każdy z podmiotów traktowany jest za wykonawcę.

Ustosunkowując się do pytania, czy firma może występować w jednym postępowaniu dotyczącym tego samego przedmiotu postępowania w dwóch różnych konsorcjach należy odpowiedzieć negatywnie. Zgodnie bowiem z art. 82 prawa zamówień publicznych, wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W sytuacji gdy jeden wykonawca występuje w dwóch grupach wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, składa on dwie oferty. To samo dotyczy sytuacji, gdy wykonawca w jednym postępowaniu występuje jako członek konsorcjum oraz składa ofertę samodzielnie. Nie będzie natomiast traktowane jako złożenie dwóch ofert, gdy wykonawca składa ofertę samodzielnie albo w grupie wykonawców oraz występuje jednocześnie jako podwykonawca u innego wykonawcy lub grupy wykonawców. W takiej sytuacji, jako podwykonawca nie będzie stroną umowy o zamówienie publiczne ale umowy podwykonawczej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ