Ciężarna pracująca na umowę zlecenia a zasiłek

Pytanie:

Mam z pracodawcą podpisaną umowę zlecenie do końca kwietnia. Jestem w ciąży i mam termin porodu wyznaczony na maj. Czy jeżeli mój pracodawca rozwiąże ze mną umowę w kwietniu to czy będzie przysługiwał mi zasiłek dla bezrobotnych? Czy będąc w ciąży i pracując na umowę zlecenie mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych i jeśli tak to na jaki okres?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ogólnie rzecz biorąc, prawo do zasiłku dla bezrobotnych jest związane z opłacaniem w przez określony okres czasu składek na Fundusz Pracy. Zakładając, że była Pani zatrudniona tylko na podstawie umowy zlecenia, wskazać należy co następuje. Nie w każdym prztypadku osobie pracującej na podstawie umowy zlecenia będzie przysługiwało prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy jeżeli nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz gdy w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni (między innymi) świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo współpracował przy wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca.
Okres pobierania zasiłku wynosi:
  1. 6 miesięcy - dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;
  2. 12 miesięcy - dla bezrobotnych:
  •  zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju lub
  • powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, lub
  •  którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego.
 W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek w okresie, o którym mowa powyżej lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, okres ten ulega przedłużeniu o czas, przez który przysługiwałby jej, zgodnie z odrębnymi przepisami zasiłek macierzyński.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: