e-prawnik.pl Porady prawne

Czym jest prawo użytkowania wieczystego?

Pytanie:

Co to jest prawo użytkowania wieczystego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Czym jest prawo użytkowania wieczystego?

5.4.2011

Regulacje dotyczące użytkowania wieczystego zostały zawarte w Kodeksie cywilnym oraz ustawie o gospodarce nieruchomościami. Najkrócej można by powiedzieć, iż jest to prawo rzeczowe najbardziej zbliżone w swej treści do prawa własności nieruchomości.

Konstrukcja tego prawa polega na tym, iż Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego będące właścicielami nieruchomości mogą je oddawać w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i osobom prawnym. Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste odbywa się poprzez zawarcie umowy. Tryb i szczegółowe regulacje zawierania umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste określa ustawa o gospodarce nieruchomościami.

W wyniku zawartej umowy powstaje stan prawny, w którym właścicielem nieruchomości nadal pozostaje Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego natomiast osoba fizyczna lub prywatna staje się użytkownikiem wieczystym gruntu.

Aby dopełnić charakterystyki posłużymy się komentarzem Stanisława Rudnickiego: Do dyskutowanego w piśmiennictwie ostatnich lat problemu aktualności i przydatności prawa użytkowania wieczystego w obecnych, zmienionych warunkach ustrojowych odniósł się Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z 12 kwietnia 2000 r., K. 8/98, LexPolonica nr 346199 (OTK 3/2000, poz. 87). Przyznając, że użytkowanie wieczyste wprowadzone do systemu prawa polskiego w okresie, gdy nie była możliwa sprzedaż gruntów państwowych, i wykorzystywane jako jedna z form uprzywilejowywania osób zasłużonych dla reżimu, Trybunał zwrócił uwagę na to, że ewolucja rozwiązań normatywnych doprowadziła do tego, że dziś prawo to, oczyszczone z elementów administracyjnego nacisku, jest sprawnym narzędziem gospodarki rynkowej, dostępnym dla wszystkich podmiotów na równych zasadach, konkurującym w obrocie z prawem własności. Ma ono dla inwestora tę zasadniczą zaletę, że pozwala mu wejść we władanie nieruchomością bez konieczności ponoszenia pełnych kosztów jej nabycia. Jednocześnie nabywane prawo, ze względu na czas trwania, gwarantuje inwestorowi opłacalność czynienia nawet bardzo znacznych nakładów. Ponadto właściciel, którym jest podmiot wykonujący zadania publiczne, przez wskazanie w umowie w sposób wiążący celu użytkowania wieczystego ma wpływ na sposób zagospodarowania terenu. Powołując się na poglądy doktryny, Trybunał Konstytucyjny wyraził przekonanie, że użytkowanie wieczyste, mimo swego szczególnego rodowodu i traktowania go jako sui generis substytutu prawa własności, nie jest reliktem epoki socjalistycznej, lecz - w swym obecnym kształcie - stanowi instytucję prawną odpowiadającą standardom europejskim. Jest jedną z form prawnych władania gruntem, która wzbogaca wachlarz możliwości obrotu nieruchomościami. Pozostawiona obok własności i kilku innych form korzystania z nieruchomości (prawnorzeczowych - użytkowania, obligacyjnych - najem, dzierżawa, użyczenie) pozwala osobom zainteresowanym na dokonanie wyboru takiego stosunku prawnego, który najbardziej odpowiada ich zamierzeniom gospodarczym i możliwościom finansowym (tak: Stanisław Rudnicki w: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe. Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IX) ss. 560).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ