Czynności komornicze dotyczące konta bankowego

Pytanie:

Wierzyciel wystąpił przeciwko dłużnikowi o nakaz zapłaty. Po uprawomocnieniu wyroku dłużnik świadczenie spełnił. Po roku okazało się, że komornik zajął konto dłużnika mimo, że wierzytelność została już dawno spłacona. Dłużnik nie otrzymał pisma o wszczęciu egzekucji, a jedynie postanowienie o jego zakończeniu po zajęciu konta. Właściwie to od banku dłużnik otrzymał kopię wniosku komornika o zajęciu konta. Czy jest to prawidłowe? Czy komornik może rozpoczynać egzekucję mimo, że dłużnik spełnił świadczenie wcześniej lub (bo dłużnik w związku z faktem, że nie otrzymał informacji kiedy wszczęto egzekucję, czy przed dobrowolną zapłatą czy po niej) czy jeżeli w trakcie egzekucji nastąpiło spełnienie świadczenia bezpośrednio do rąk wierzyciela, bo dłużnik nic nie wiedział o postępowaniu komorniczym komornik może dalej prowadzić egzekucję i czy wolno mu pobrać koszty egzekucyjne od zajęcia, gdy de facto żadnego zajęcia nie dokonał? Czy zajęcie dokonane na rok po spłacie zobowiązania nie jest nieprawidłowe? Co powinien zrobić dłużnik?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przede wszystkim komornik nie posiada informacji (bo i skąd zresztą), iż dłużnik świadczenie spełnił. Egzekucja z rachunku bankowego przebiega w ten sposób, że komornik przesyła do oddziału lub innej jednostki organizacyjnej banku, w którym dłużnik posiada rachunek, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika, wynikającej z posiadania rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy, do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi i wzywa bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika do wysokości zajętej wierzytelności, lecz przekazał bezzwłocznie zajętą kwotę na pokrycie należności albo zawiadomił komornika w terminie siedmiu dni o przeszkodzie do przekazania zajętej kwoty oraz

zawiadamia dłużnika o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy, doręczając mu odpis tytułu wykonawczego i odpis zawiadomienia, skierowanego do banku, o zakazie wypłat z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy.  

Wydaje się więc, że działanie komornika spełniło powyższe wymogi.

Skoro dłużnik już rok wcześniej spełnił świadczenie zasądzone wyrokiem, w obecnie wierzyciel wszczął egzekucję, to należy skierować do sądu powództwo przeciwegzekucyjne. Takie powództwo jest właściwe m. in. wtedy, gdy po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane. Gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie. Powództwa przewidziane w dziale niniejszym wytacza się przed sąd rzeczowo właściwy, w którego okręgu prowadzi się egzekucję. W pozwie powód powinien przytoczyć wszystkie zarzuty, jakie w tym czasie mógł zgłosić, pod rygorem utraty prawa korzystania z nich w dalszym postępowaniu.

Czasami skuteczne jest także skierowanie do wierzyciela pisma z prośbą o cofnięcie wniosku o egzekucję i przypomnieniem, że należność została już uregulowana.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 16.3.2009

  Na czym polega akredytywa?

  Akredytywy znajdują zastosowanie zarówno w obrotach krajowych jak i zagranicznych. Akredytywa gwarantuje dostawcy bezwzględne i natychmiastowe otrzymanie należności, a odbiorcy pozwala uzależnić (...)

 • 5.11.2004

  Rachunek wspólny

  Jednym z typów rachunków bankowych jest rachunek wspólny, różnice w umowie wynikają tutaj ze strony podmiotowej takiej umowy, gdyż jak sama nazwa wskazuje jest to rachunek (...)

 • 18.9.2018

  Umowa zlecenie - Co musisz wiedzieć o umowie zlecenie

  Z tego tekstu dowiesz się, czym umowa zlecenie różni się od umowy o dzieło. Czy zlecenie obejmuje wyłącznie dokonywanie czynności prawnych? Czy w każdym czasie możesz wypowiedzieć umowę (...)

 • 3.1.2012

  Księgowa nie wystarczy - zapłata podatku wspólnika z rachunku bankowego spółki osobowej

  Wątpliwości związane z uregulowaniem z rachunku bankowego spółki osobowej podatku dochodowego od osób fizycznych przypadającego do zapłaty od wspólnika takiego podmiotu są przedmiotem wielu interpretacji (...)

 • 27.7.2017

  Po co warto założyć konto podatnika na Portalu Podatkowym?

  Konto podatnika na Portalu Podatkowym stanowi bezpośredni kanał komunikacji elektronicznej z organami podatkowymi i pozwala na szybki dostęp do własnych danych podatkowych, m.in. złożonych deklaracji (...)