Darowizna a rozwód

Pytanie:

Będę miał sprawę rozwodową. We wspólności małżeńskiej posiadamy majątek trwały w postaci nieruchomości. Posiadam też rachunek inwestycyjny osobisty w biurze maklerskim , a na rachunku akcje. Większość z akcji zakupiłem z darowizny od mojej rodziny w trakcie trwania małżeństwa i jest to udokumentowane umowami i deklaracjami do Urzędu skarbowego. Czy przy rozwodzie posiadany majątek będzie określany na dzień rozwodu czy w inny sposób oraz, czy akcje zakupione z darowizny podlegają również podziałowi, czy też stanowią majątek odrębny, nie podlegający podziałowi?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością majątkową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Do majątku osobistego zalicza się m. in. przedmioty majątkowe nabyte przez darowiznę w czasie trwania tej wspólności, chyba że są to przedmioty zwykłego urządzenia domowego, służące do użytku obojga małżonków. Wówczas są one objęte wspólnością ustawową chyba, że darczyńca postanowił inaczej. Na przedmioty majątkowe uzyskane z darowizny nie można rozszerzyć wspólności poprzez małżeńską umowę majątkową. Także przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Jeśli więc zakupione przez Pana akcje zostały nabyte ze środków z darowizny, wówczas należą one do Pańskiego majątku osobistego i nie będą podlegać podziałowi majątku wspólnego.

Sąd może dokonać takiego podziału w wyroku orzekającym rozwód na wniosek jednego z małżonków, jeżeli przeprowadzenie takiego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Niedopuszczalne jest jednak dochodzenie jednym pozwem żądania orzeczenia rozwodu oraz zniesienia wspólności majątkowej z datą wsteczną. Sprawy o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej - bez względu na wartość przedmiotu sprawy - należą do właściwości rzeczowej sądu rejonowego. Wyrok zostaje wydany po zamknięciu rozprawy, a sąd bierze za podstawę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy. Stan ten może się różnić od tego, który istniał w momencie wytoczenia powództwa. Sąd uwzględnia zatem zdarzenia dotyczące rozpoznawanej sprawy, które zaszły między wytoczeniem powództwa a wydaniem wyroku. („Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. Część Druga. Postępowanie zabezpieczające", T. Ereciński, J. Gudowski, M. Jędrzejewska; LexisNexis 2009, wydanie III). Jeśli zatem wspólność majątkowa nie uległa zmianie od momentu złożenia wniosku przez jednego z małżonków, wówczas taki stan zostanie przyjęty w chwili zamknięcia rozprawy i stanie się podstawą wydania wyroku.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY