Darowizna a sprzedaż nieruchomości

Pytanie:

W roku 2003 wspólnie z mężem kupiliśmy działkę budowlaną. Przed rozwodem, pod koniec roku 2005, dogadaliśmy się co do podziału majątku wspólnego, zgodnie z czym podarował on mi w drodze darowizny swoją połowę tejże działki. Do tego czasu byliśmy jej właścicielami na prawach wspólności ustawowej. Pobrano podatek od darowizny zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, po zastosowaniu art. 4 ust.1 pkt 5, wobec mojego oświadczenia, że nabytą działkę przeznaczę na budowę domu jednorodzinnego (akt notarialny umowy darowizny). Na dzień dzisiejszy nie noszę się z zamiarem budowy domu jednorodzinnego. Czy w obecnej chwili, będąc właścicielką tejże działki budowlanej, mogę ją sprzedać i jakie opłaty (podatki) będę musiała uiścić? Czy jestem zobligowana jakimś okresem przejściowym (np. 5 lat od ustanowienia darowizny), by móc sprzedać działkę w całości?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn, zwalnia się od podatku nabycie w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przez osobę zaliczoną do I grupy podatkowej w wysokości nieprzekraczającej 9.637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19.274 zł w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny, jeżeli pieniądze te lub rzeczy obdarowany przeznaczy na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę lokalu w małym domu mieszkalnym, budowę domu jednorodzinnego albo nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Jeżeli warunek skorzystania z tego zwolnienia nie zostanie spełniony wystąpi konieczność zapłaty podatku od darowizny.

Jak zaś stanowi art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodu jest m.in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania gruntów - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Do nieruchomości i praw użytkowania wieczystego nabytych przed 1 stycznia 2007 r. będą miały zastosowanie ww. dotychczasowe zasady opodatkowania. Sprzedaż takich nieruchomości i praw będzie opodatkowana 10-procentowym zryczałtowanym podatkiem dochodowym od ceny pomniejszonej o ewentualne koszty transakcji (np. opłaty notarialne, koszty rzeczoznawcy). Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, chyba że w ciągu 14 dni od sprzedaży podatnik złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowemu oświadczenie, że w ciągu 2 lat przeznaczy pieniądze z tej transakcji na cele mieszkaniowe (określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a lub lit. e).

Jeżeli zatem małżonkowie nabyli nieruchomość w 2003 r. do majątku wspólnego, natomiast w 2005 r. została zniesiona wspólność majątkowa, a podziału majątku dokonano w ten sposób, że jeden z małżonków dokonał darowizny swojego udziału na rzecz drugiego, małżonek który obecnie jest właścicielem całej nieruchomości zapłaci podatek dochodowy od swojego pierwotnego udziału – jeśli sprzeda nieruchomość do końca 2008 r., natomiast od udziału nabytego w drodze darowizny od drugiego małżonka – jeśli sprzeda nieruchomość do końca 2010 r.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: