Data wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC

Pytanie:

Kupiłem pojazd dnia 05.05.08 z polisą OC w towarzystwie ubezpieczeniowym X do dnia 19.10.08 (niedziela). W/w. pojazd ubezpieczyłem w innym towarzystwie ubezpieczeniowym Y dnia 05.05.08 r. Wypowiedzenie umowy wysłałem pocztą kurierską dnia 17.10.08 r. (w/w wypowiedzenie powinno zostać doręczone dnia 18.10.08 r.). Towarzystwo ubezpieczeniowe X twierdzi, iż przyjęło wypowiedzenie dnia 20.10.08 r. Czy wywiązałem się z terminu wypowiedzenia polisy OC? Czy towarzystwo ubezpieczeniowe X ma prawo przedłużyć wypowiedzianą polisę OC? Jakich należności ma prawo żądać ode mnie towarzystwo ubezpieczeniowe X?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 28 ustawy o ubezpieczeniu obowiązkowym, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy.

Zgodnie z art. 61 kodeksu cywilnego oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Bez znaczenie w tej kwestii jest data, w której wysłał Pan oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia OC; istotna jest data, w której to oświadczenie dotarło do ubezpieczyciela. Jeżeli oświadczenie to dotarło do ubezpieczyciela 18.10.2008 r. (przesyłka została doręczona na adres ubezpieczyciela, bez względu na to kiedy właściwy pracownik ubezpieczyciela zapoznał się z tym oświadczeniem), to oświadczenie o wypowiedzeniu wywoła skutki w nim wyrażone (umowa ubezpieczenia wygaśnie i nie zostanie automatycznie przedłużone na kolejne 12 miesięcy). W tym celu proszę uzyskać u kuriera informację, z jaką datą przesyłka została doręczona do ubezpieczyciela. Jeżeli natomiast kurier doręczył przesyłkę w dniu 20.10.2008 r., to nie został dochowany termin na złożenie wypowiedzenia i umowa została automatycznie przedłużona na kolejne 12 miesięcy. Proszę też zwrócić uwagę, co nie jest bez znaczenia, iż 18 i 19 października to sobota i niedziela, a tych dniach biuro ubezpieczyciela mogło być zamknięte.

W przypadku nie dochowania wskazanego terminu, to nie ubezpieczyciel przedłuża umowę ubezpieczenia OC, ale umowa ta ulega przedłużeniu na kolejny okres 12 miesięcy z mocy ustawy.

Jeżeli umowa ubezpieczenia uległa przedłużeniu na kolejne 12 miesięcy, ubezpieczyciel ma prawo domagać się od Pana zapłaty składki z tytułu umowy ubezpieczenia OC za okres 12 miesięcy począwszy od dnia 20.10.2008 r.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: