Decyzje organu w przypadku samowolnej zmiany sposobu użytkowania budynku

Pytanie:

Jakie rozstrzygnięcia może podjąć organ nadzoru budowlanego w w przypadku samowolnej zmiany sposobu użytkowania budynku?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zachodzi w takim przypadku konieczność zastosowania poniższego przepisu Prawa budowlanego:

Art.71a.1.W razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia, właściwy organ, w drodze postanowienia:

1)wstrzymuje użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części;

2)nakłada obowiązek przedstawienia w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w art. 71 ust. 2.

2.Po upływie terminu lub na wniosek zobowiązanego, właściwy organ sprawdza wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, i -w przypadku stwierdzenia jego wykonania -w drodze postanowienia ustala wysokość opłaty legalizacyjnej. Na postanowienie przysługuje zażalenie.

3.Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega dziesięciokrotnemu podwyższeniu.

4.W przypadku niewykonania w terminie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, albo dalszego użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, pomimo jego wstrzymania, albo zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, pomimo wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 71 ust. 3-5, właściwy organ, w drodze decyzji, nakazuje przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Postępowanie takie rozpoczyna się od wydania postanowienia o wstrzymaniu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części oraz nałożeniu obowiązku przedstawienia w określonym terminie stosownych dokumentów (analogicznych do składanych jako załącznik do zgłoszenia zamierzonej zmiany). Inspektor nadzoru budowlanego, po upływie określonego w postanowieniu terminu lub na wniosek zobowiązanej strony, sprawdza następnie wykonanie nałożonego obowiązku. Po stwierdzeniu, że strona uzyskała, sporządziła i dostarczyła kompletną dokumentację wymaganą przepisami prawa, organ nadzoru budowlanego w sposób milczący, a więc bez wydawania aktu administracyjnego, wyraża zgodę na zmianę sposobu użytkowania.

Bezpośrednią konsekwencją wyrażenia zgody na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego jest ustalenie przez organ nadzoru budowlanego, w drodze postanowienia, opłaty legalizacyjnej. Wysokość opłaty legalizacyjnej zależna jest każdorazowo od kategorii i wielkości obiektu budowlanego, w ramach którego nastąpiła samowolna zmiana sposobu użytkowania.

Jeśli stosowne dokumenty nie zostaną przedstawione, właściwy organ nadzoru budowlanego zobowiązany będzie do wydania decyzji nakazującej przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Analogiczne skutki prawne pociągać będzie za sobą dalsze użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części pomimo jego wstrzymania, jak również zmiana sposobu użytkowania obiektu pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszonego zamiaru.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: