Dochodzenie alimentów w sprawie rozwodowej

Pytanie:

Jak Państwo napisali w swojej odpowiedzi, mimo iż sprawa rozwodowa jest toku, zakaz wszczynania postępowania o alimenty nie dotyczy dziecka pełnoletniego. Tak też dziecko pełnoletnie wzniosło do Sądu Rejonowego sprawę o alimenty (sygnatura Y), a później na skutek pisma odwieszono sprawę X w przedmiocie pełnoletniego dziecka. Nie otrzymałem przy tym informacji, iż Sąd Okręgowy w sprawie rozwodowej wyłączył kwestię alimentów na pełnoletnie dziecko (chyba powinienem uzyskać potwierdzenie takiego wyłączenia). Jedynie dostałem informację z Sądu Rejonowego o wszczęciu zawieszonej sprawy o alimenty w przedmiocie pełnoletniej córki. 1. Czy mogę zatem wnosić o zawieszenie sprawy o alimenty córki do momentu potwierdzenia wyłączenia, skoro Sąd Okręgowy nie wyłączył sprawy o alimenty córki ze sprawy rozwodowej, a przynajmniej nie wiem o tym? Czy Sąd może mi odmówić? 2. Jeśli Sąd Okręgowy sprawdził i alimenty są wyłączone ze sprawy rozwodowej (a ja o tym dowiem się na sali), to czy mogę prosić o zakreślenie terminu celem zasięgnięcia porady prawnej i zastępstwa adwokackiego, tym bardziej, że równocześnie za 2 dni mam drugą sprawę o alimenty (sygn Y), gdzie takie zastępstwo mam, ale adwokat żąda dodatkowej sumy za reprezentowanie mnie na sprawie X. Mnie nie stać na kolejny wydatek - zarabiam niewiele i musiałem się zapożyczyć na sprawę Y, więc chcę tego uniknąć, ale nie wiem czy będę potrafił się obronić, aby była rozpatrywana tylko sprawa Y (gdzie mam adwokata), a nie odwieszona sprawa x. 3. Czy jeśli toczy się sprawa Y wniesiona przed odwieszeniem sprawy x, to odwieszenie jest zasadne, czy służy tylko zamknięciu odwieszonej sprawy x w przedmiocie córki, a sama sprawa alimentacji zostanie przeprowadzona w sprawie y (gdzie mam zastępstwo adwokackie)? 4. Czy w związku ze sprawą Y mogę wnieść o zamknięcie odwieszonej sprawy x lub zaskarżyć odwieszenie (minęło już 7 dni od otrzymania informacji o odwieszeniu i nie kazano mi się ustosunkowywać do tego). Jak widać z powyższego, sprawa wygląda tak, że mam 3 sprawy o alimenty względem córki: nową Y, odwieszoną X i nie wyłączoną ze sprawy rozwodowej (nic o tym mi nie wiadomo).

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

1. Co do zawieszenia postępowania, to może ono nastąpić na wniosek pozwanego tylko wtedy, gdy powód wystąpi z takim samym wnioskiem (zawieszenie na zgodny wniosek stron). Możliwość taka została stworzona przede wszystkim w celu doprowadzenia do ugody stron. Zawieszenie postępowania mogłoby więc nastąpić pod warunkiem, że zgodzi się na to powód.

Jednak nie wydaje się, aby nie było możliwe zastosowanie w Pana przypadku także przepisu artykułu 177 paragraf 1 punkt 1 kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego.

Podstawą takiego twierdzenia jest przyjęte w doktrynie postępowania cywilnego twierdzenie, iż postępowanie w sprawie o zaspokojenie potrzeb rodziny lub alimenty, wszczęte przed wytoczeniem powództwa o rozwód, ulega z urzędu zawieszeniu z chwilą wytoczenia takiego powództwa co do świadczeń za okres od jego wytoczenia. Z chwilą wydania w sprawie o rozwód orzeczenia o obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny wstrzymuje się także z mocy prawa wykonanie nieprawomocnych orzeczeń o obowiązku świadczeń, wydanych w poprzednio wszczętej sprawie, za okres od wytoczenia powództwa o rozwód. Doktryna przyjmuje, iż chodzi tu także o alimenty na rzecz dzieci pełnoletnich. Innymi słowy naszym zdaniem może Pan wnioskować do sądu o zawieszenie postępowania, gdyż do zawieszenia takiego właściwie powinno dojść z urzędu.

2. Termin posiedzeń sądowych z urzędu wyznacza przewodniczący. Strony zawiadamia się o rozprawie ustnie na wcześniejszym posiedzeniu lub przez wezwanie, które doręcza się przynajmniej tydzień wcześniej. Jeżeli strona nie stawi się na posiedzeniu, sąd doręczy wezwanie na następną rozprawę także z tygodniowym wyprzedzeniem.

Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby złożył Pan stosowny wniosek o odroczenie posiedzenia. Proszę jednak pamiętać, iż złożenie takiego wniosku nie gwarantuje Panu w żaden sposób, iż sąd przychyli się do niego.

Nawet gdyby strony (czyli Pan i powódka) zgodnie wnioskowały o odroczenie posiedzenia, sąd nie musiałby uwzględnić takiego żądania. Zasadniczym warunkiem jest uzasadnienie treści takiego wniosku ważnymi przyczynami. To, czy przyczyny te faktycznie są ważne, podlega tylko i wyłącznie ocenie sądu. Z drugiej strony pocieszające w takiej sytuacji jest to, iż przyjmuje się, iż ważne przyczyny to takie, których nieuwzględnienie prowadziłoby do naruszenia zasadniczych założeń postępowania (np. dążenia do ugodowego załatwienia sprawy, wykrycia prawdy w procesie, równości stron w procesie), a w konsekwencji przeważnie do takich uchybień procesowych, które mogłyby być podstawą zaskarżenia.

Takim naruszeniem zasady równości stron w procesie może być uniemożliwienie Panu konsultacji z prawnikiem czy też przygotowanie się do posiedzenia poprzez zasięgnięcie jednorazowej opinii prawnika. Podkreślamy jednak raz jeszcze, iż jest to kwestia poddana ocenie sądu.

3. Jeżeli postępowanie zostało zawieszone z powodu prowadzenia innego postępowania, to najczęściej sąd podejmuje sprawę po zakończeniu postępowania. Jednak może to zrobić wcześniej, jeśli postępowanie się przedłuża lub jego wynik (orzeczenie) nie będzie miał wpływu na sprawę. Decyzja ta zależy od konkretnego przypadku.

Natomiast umorzenie postępowania może nastąpić, jeśli powód skutecznie wycofał pozew albo jeśli wydanie wyroku stało się zbędne lub niedopuszczalne. Umorzenie następuje przez wydanie postanowienia na posiedzeniu jawnym, a na niejawnym jeśli powód cofnął pozew na piśmie procesowym.

4. Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania zapada na posiedzeniu niejawnym i nie przysługuje od niego zażalenie. Przepisy nie przewidują obowiązku po stronie sądu wezwania pozwanego do ustosunkowania się do wydanego postanowienia. Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania podlega doręczeniu bez uzasadnienia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

zafon

3.1.2019 20:0:9

Re: Dochodzenie alimentów w sprawie rozwodowej

Bardzo dobrze napisany artykuł polecam również pozew o obniżenie alimentów https://radcakniewel.pl/pozew-o-obnizenie-alimentow/


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: