Dochodzenie kary umownej przez uprawnionego

Pytanie:

W trakcie podpisywania umowy sprzedaży, kupujący zażądał nastepujących kar umownych: 0,2% wartości niewykonanej części dostawy za każdy dzień zwłoki oraz odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych; 10% za odstąpienie od umowy dostawcy. Na jakiej podstawie prawnej dostawca może zabezpieczyć swoje interesy ograniczając wysokość kar, ewentualnie uniknąć kary łącznej, która może przewyższać wartość dostawy.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kara umowna przewidziana w kodeksie cywilnym jest pewnym surogatem odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Kary określone w sposób przedstawiony w pytaniu odnoszą się do różnych zdarzeń - pierwsza - kara za zwłokę w dostawach, druga - za odstąpienie od umowy, dlatego też kary te nie mogą być kumulowane. W przypadku odstąpienia od umowy przez dostawcę, bedzie on zobowiązany zapłacić tylko karę za odstąpienie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 20.8.2017

  Kara umowna - wybrane zagadnienia

  W obrocie gospodarczym coraz większym powodzeniem cieszy się instytucja kary umownej. Jest ona zastrzega w różnego rodzaju kontraktach, np. w umowach zlecenia czy w umowach przedwstępnych, ponieważ (...)

 • 25.9.2017

  Miarkowanie kary umownej

  Instytucja kary umownej została uregulowana w Kodeksie cywilnym (art. 483 i nast.). Zgodnie z nim można w umowie zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania (...)

 • 25.11.2017

  Co to jest kara umowna i kiedy można ją stosować?

  Zawarcie umowy niesie za sobą ryzyko wystąpienia okoliczności powodujących niebezpieczeństwo jej niewykonania. Dotyczy to zwłaszcza umów długoterminowych. Okoliczności te oczywiście mogą (...)

 • 10.12.2011

  Czy kara umowna podlega VAT?

  Instytucja kary umownej została uregulowana w art. 483 Kodeksu cywilnego i należy ją rozumieć jako rodzaj sankcji cywilnoprawnej zastrzeżonej na wypadek szkód powstałych w wyniku niewykoniania (...)

 • 8.5.2008

  Odpowiedzialność kontraktowa stron umowy deweloperskiej

  Generalna zasada określająca odpowiedzialność stron umowy deweloperskiej wyrażona jest w art. 471 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej (...)