e-prawnik.pl Porady prawne

Dochodzenie ochrony dóbr osobistych

Pytanie:

W jaki sposób należy sądownie dochodzić ochrony swoich dóbr osobistych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Dochodzenie ochrony dóbr osobistych

22.2.2012

Aby dochodzić sądowej ochrony dóbr osobistych konieczne byłoby wystąpienie z pozwem do Sądu Okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanej. Opłata od pozwu wynosi 600 zł, choć w pewnych przypadkach można dochodzić zwolnienia całościowego lub częściowego od niej. W tym zakresie należy zapoznać się z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2010 r., Nr 90 poz. 594).

Pozew powinien spełniać kilka wymogów formalnych (stawianych przez Kodeks postępowania cywilnego):

Art. 126. § 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

2) oznaczenie rodzaju pisma;

3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;

4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

5) wymienienie załączników.

§ 2. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać

oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych pełnomocników oraz przedmiotu sporu, pisma zaś dalsze -sygnaturę akt.

§ 3. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa.

(…)

Art. 187. § 1. Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać:

1) dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;

2) przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu.

§ 2. Pozew może zawierać wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o:

1) wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych;

2) dokonanie oględzin;

3) polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin;

4) zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ