Dodatki nauczycieli wiejskich

Pytanie:

Jakie dodatki do pensji mogą obecnie otrzymywać nauczyciele szkół podstawowych wiejskich? Od kiedy powyższe dodatki zostały wprowadzone? Czy istnieją jakieś dodatki dla tychże nauczycieli nie związane z pensją, a których wypłacanie na wsi jest możliwe z jakichś dodatkowych względów i od kiedy obowiązują?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 54 KN nauczyciel zatrudniony na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5000 mieszkańców ma prawo do lokalu mieszkalnego na terenie gminy, w której położona jest szkoła.

Obowiązek realizacji uprawnień nauczyciela, o którym mowa w ust. 1, należy do dyrektora szkoły i organu prowadzącego szkołę. Nauczycielowi, o którym powyżej, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, którego wysokość uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela. Wysokość dodatku może być także zróżnicowana w zależności od miejscowości, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5000 mieszkańców, przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego. Organ prowadzący szkołę może podwyższyć dodatek nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim, na którym występuje deficyt kadr.

W przypadku szkół prowadzonych przez organ będący jednostką samorządu terytorialnego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania są określane w drodze regulaminu (od 6 kwietnia 2000 r.). Natomiast wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej określa rozporządzenie.

Oprócz tego nauczyciel zatrudniony na terenie wsi ma prawo otrzymać do osobistego użytkowania i jego rodziny działkę gruntu szkolnego. Organ prowadzący szkołę przydziela w miarę możliwości potrzebny obszar gruntu, o ile grunty szkolne nie wystarczają na realizację tego uprawnienia, jednak o powierzchni nie większej niż 0,25 ha. Uprawnienie to istnieje od początku obowiązywania Karty Nauczyciela.  

Przepisy rozporządzenia z dnia 16 maja 2001 r. (weszły w życie 21 czerwca 2001 r.) w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej zostały zmienione tylko raz, 31 grudnia 2004 r.

Zgodnie z nimi Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkole prowadzonej przez organ administracji rządowej, położonej na terenach wiejskich oraz w miastach liczących do 5 000 mieszkańców, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy uzależniony od stanu rodzinnego, zwany dalej „dodatkiem”, wypłacany co miesiąc w wysokości: 

 •  dla 1 osoby - 49,00 zł,  

 •  dla 2 osób - 65,00 zł,  

 •  dla 3 osób - 82,00 zł,  

 •  dla 4 i więcej osób - 98,00 zł.   

Nauczycielowi i jego małżonkowi zamieszkującemu z nim stale, będącemu także nauczycielem, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej powyżej. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 27.5.2017

  Bazy ofert pracy dla nauczycieli

  W okresie wprowadzania nowego ustroju szkolnego ustawodawca zobowiązał dyrektorów szkół do zamieszczania informacji o wolnych stanowiskach pracy na stronach internetowych kuratoriów (...)

 • 16.12.2013

  Ulgi na przejazdy nauczycieli - zmiana w 2014 roku

  Od 1 stycznia 2014 roku nauczyciele przedszkoli otrzymają prawo do ulg w przejazdach publicznym transportem zbiorowym kolejowym i autobusowym, które dotychczas posiadali nauczyciele szkół podstawowych, (...)

 • 14.12.2004

  \"Korzyści\" zawodu nauczyciela

  Dla nauczycieli dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe. Z odpisu na zakładowy fundusz (...)

 • 16.9.2004

  Dodatki do emerytur i rent

  Oprócz podstawowych świadczeń jakimi są emerytury i renty, z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przyznawane są także dodatki do ich. Niniejsza porada poświęcona jest właśnie tym dodatkowym świadczeniom.

 • 7.3.2007

  Jaki dodatek otrzymają emeryci i renciści?

  Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych (...)