Dokumenty poświadczane przez notariusza

Pytanie:

Notariusz odmówił poświadczenia za zgodność z oryginałem - dokumentów przekazu pocztowego z pieczątkami poczty, twierdząc że takich dokumentów się nie poświadcza. Przekazem pocztowym opłacam alimenty, chcę załączyć je jako dowód w sprawie o podwyższenie alimentów ( nie chce dołączać oryginałów ). Czy notariusz miał prawo odmówić takiego poświadczenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W przedstawionym stanie faktycznym notariusz postąpił niewłaściwie odmawiając poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dowodów wpłaty (przekazu pocztowego). Zgodnie z art. Art. 96 ustawy prawo o notariacie notariusz poświadcza:

  • 1) własnoręczność podpisu,
  • 2) zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • 3) datę okazania dokumentu,
  • 4) pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

Wśród dokumentów wyróżniamy dwie podstawowe grupy: dokumenty urzędowe i prywatne. Pierwsze z nich charakteryzują się tym, iż pochodzą od organu państwowego, samorządowego i organizacji zawodowych, samorządowych, spółdzielczych i innych organizacji społecznych; wydane są w zakresie ich kompetencji; dotyczą spraw z dziedziny administracji państwowej i muszą być wydane w przepisanej formie. Dokument prywatny stanowi dowód tego, że osoba która go podpisała złożyła oświadczenie o treści zawartej w dokumencie. Notariusza poświadcza zgodność kopii z okazanym dokumentem, bez względu na to czy jest to dokument urzędowy czy też prywatny. Dowód przesłania określonej kwoty pieniędzy za pośrednictwem urzędu pocztowego stanowi dokument quasi urzędowy, podobnie jak dowód dokonania przelewu bankowego. Nie ma więc żadnych przeszkód by dokumenty te zostały poświadczone przez notariusza, jeżeli osoba zainteresowana przedstawi ich oryginały (właściwy druk zaopatrzony w pieczęć urzędu pocztowego lub banku). Zgodnie z art. 83 § 1 prawa o notariacie na odmowę dokonania czynności notarialnej osoba zainteresowana może wnieść, w terminie tygodnia, zażalenie do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę kancelarii notarialnej. Zażalenie to wnosi się za pośrednictwem notariusza, który jest obowiązany ustosunkować się do zażalenia w terminie tygodnia i wraz z zażaleniem przedstawić swoje stanowisko sądowi. W sytuacji, gdy notariusz uzna zażalenie za słuszne, może dokonać czynności notarialnej, której poprzednio odmówił. Wówczas nie nadaje się zażaleniu dalszego biegu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: