e-prawnik.pl Porady prawne

Domaganie się zapłaty po przedawnieniu raty

Pytanie:

W maju 1999 roku zawarłem kredyt na zakup ratalny w banku. Kwota kredytu wyniosła 4 572,72 zł kredyt został udzielony na okres 24 miesięcy. W umowie bank zastrzega sobie prawo do wystawienia tytułu egzekucyjnego w terminie do 05.2004. Kredyt został spłacony z poślizgiem niestety nie posiadam wszystkich dowodów wpłat. Bank twierdzi, że kredyt jest wymagalny i sprzedał kredyt firmie X, która oddala sprawę do sądu w styczniu 2009. Sąd w marcu 2009 wydał Nakaz Zapłaty w Postępowaniu Upominawczym. Ostatnia dokonana wpłata ma datę 2001.02.09. Czy powyższa sprawa kwalifikuje się do przedawnienia jak załatwić to przed sądem (skoro nie powiadomiono mnie o terminie poprzedniej rozprawy a firma X żąda spłaty całego kredytu i odsetek wraz z kosztami zastępstwa procesowego.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Domaganie się zapłaty po przedawnieniu raty

14.4.2009

Dłużnikowi przysługują przeciwko nabywcy wierzytelności wszelkie zarzuty, które miał przeciwko zbywcy w chwili powzięcia wiadomości o przelewie.

Przedawnienie roszczenia banku o zapłatę raty kredytowej nastąpi z upływem 3 lat od dnia wymagalności kredytu. Bieg przedawnienia dla każdej raty kredytowej rozpoczyna bieg z od dnia następnego po dniu, w którym dana rata miała być zapłacona. Jeżeli więc kredyt miał być spłacony najpóźniej do maja 2001 roku to od tej daty rozpoczyna bieg przedawnienia dla ostatniej raty kredytu. Jeżeli nie nastąpiło przerwanie bądź zawieszenie biegu przedawnienia, to roszczenie o spłatę raty kredytowej przedawniło się (zastrzegamy jednak, że nie przesądzamy w tym miejscu, że doszło w tej konkretnej sytuacji do przedawnienia, będzie to bowiem zależało od okoliczności tej sprawy).  Również w terminie trzyletnim  przedawnia się roszczenie o odsetki. W szczególności można zaznaczyć, że zgodnie z obecnie obowiązującym orzecznictwem SN, wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu przerywa bieg przedawnienia (tak: SN w wyroku z dnia 16 stycznia 2004 r., sygn. akt III CZP 101/2003). Jeżeli doszło do przedawnienia, to aby tą okoliczność wskazać sądowi, należy wnieść w terminie sprzeciw od wydanego nakazu zapłaty, podnosząc zarzut przedawnienia. Zaznaczyć należy bowiem, ze sąd nie analizuje kwestii przedawnienia z urzędu, lecz dopiero na zarzut osoby zainteresowanej. Jeżeli twierdzi Pan również, że dokonał Pan spłaty kredytu (lub jego części dochodzonej również w postępowaniu przed sądem), również i tą okoliczność wraz z dowodami na poparcie swoich twierdzeń (jak również inne, ewentualne zarzuty) należy podnieść w sprzeciwie od nakazu zapłaty.

Pismo zawierające sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza sądowego - do sądu, przed którym wytoczono powództwo. W piśmie pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór, a także pozostałe zarzuty przeciwko żądaniu pozwu oraz wszystkie okoliczności faktyczne i dowody na ich potwierdzenie. Jeżeli pozew wniesiono na urzędowym formularzu, wniesienie sprzeciwu wymaga również zachowania tej formy.  Sprzeciw należy wnieść w terminie dwóch tygodni od doręczenia tego nakazu.

Można dodać, że specyfiką postępowania nakazowego jest, że nakaz wydaje się na postępowaniu niejawnym, bez powiadamiając dłużnika. Dłużnik może jednak wnieść sprzeciw i jeżeli wniesie on sprzeciw skutecznie, to sąd uchyli nakaz (w części zaskarżonej sprzeciwem) i wyznaczy rozprawę, o której obydwie strony zostaną powiadomione.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ