Doręczenie wyroku wydanego na posiedzeniu jawnym

Pytanie:

W czerwcu ub.r. Spółka wniosła do Sądu o wydanie nakazu zapłaty przez kontrahenta kwoty wynikającej z nieuregulowania należności za faktury. Sąd sprawę rozpatrzył w lipcu ub. r. na posiedzeniu niejawnym i nakazał dłużnikowi zapłatę jak i uregulowanie kosztów sądowych. Ten jednak wniósł sprzeciw i w konsekwencji w listopadzie ub.r. odbyła się rozprawa, na której dłużnik uznał racje Spółki i zgodził się na żądaną kwotę. Od tamtego czasu do dnia dzisiejszego Spółka nie uzyskała żadnego pisma z Sądu ani też zapłaty od dłużnika. Czy wobec braku otrzymania sprzeciwu Spółka powinna była wystąpić do Sądu o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności i wtedy egzekwować należności? Czy też dłużnik miał obowiązek uiszczenia należności bez dodatkowego wezwania? Jakie konsekwencje można wobec niego wyciągnąć za niewywiązanie się z obowiązku zapłaty kwoty, na którą się zgodził?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

 W pytaniu nie wskazujecie Państwo, czy został wydany wyrok zasądzający roszczenie. Zakładamy, że tak. Jeżeli ogłoszenie wyroku odbyło się na posiedzeniu jawnym, sąd orzeczenie doręczy, jeżeli zażąda tego któraś ze stron. Zatem, aby otrzymać odpis wyroku, konieczne jest złożenie wniosku (taki wniosek można połączyć z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności).  Dłużnik powinien uiścić kwotę swojego długu z racji tego, że jest dłużnikiem. Jednak jeśli dłużnik nie zastosował się do wyroku sądu, konieczne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi. Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, czyli tytuł egzekucyjny (wyrok sądowy), zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Klauzulę wykonalności nadaje sąd na wniosek wierzyciela, w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku. Tytuł wykonawczy, czyli wyrok sądu zaopatrzony w klauzulę wykonalności należy dołączyć do wniosku o wszczęcie egzekucji, składanego komornikowi. Nieuiszczenie przez dłużnika kwoty należnej dobrowolnie naraża dłużnika na poniesienie kosztów egzekucji, jak również na obowiązek uiszczenia na rzecz wierzyciela odsetek za opóźnienie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY