Dział części majątku spadkowego

Pytanie:

Trzech spadkobierców nabyło spadek na podstawie ustawy w równych częściach (po 1/3). Na spadek składa się 1/2 mieszkania własnościowego oraz 1/2 konta bankowego. Właścicelem pozostałej połowy jest jeden ze spadkobierców - małżonek spadkodawcy. Obecnie chcą na drodze sądowej dokonać działu spadku i znieść współwłasność na rzecz małżonka spadkodawcy w części dotyczącej mieszkania. Czy wpis sądowy będzie zależał tylko od wartości spadku (bo jest dział), czy dodatkowo od sprawy o zniesienie współwłasności (a wtedy od jakiej kwoty - od 2/3 wartości spadku, od całości spadku, czy od wartości całego mieszkania)? Czy notariusz jest przy drodze sądowej również potrzebny na jakimś etapie i jak wtedy określa się jego honorarium? Czy współwłasność można znieść również w części obejmującej konto bankowe i czy można w tym przypadku mówić o tzw. nieodpłanym znoszeniu współwłasności?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych ustala jako wpis stały kwotę 20 zł., którą pobiera się od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, zabezpieczenie spadku lub sporządzenie spisu inwentarza, przyjęcie lub odrzucenie spadku. Natmiast w przypadku wniosku w sprawie o dział spadku wnosi się piątą część wpisu stosunkowego. Zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi wpisów, cały wpis stosunkowy w sprawie cywilnej oraz w sprawie gospodarczej wynosi: 1) do 10.000 zł - 8%, nie mniej jednak niż 30 zł; 2) od 10.001 zł do 50.000 zł: od pierwszych 10.000 zł - 800 zł, a od nadwyżki ponad 10.000 zł - 7%; 3) od 50.001 do 100.000 zł: od pierwszych 50.000 zł - 3.600 zł, a od nadwyżki ponad 50.000 zł - 6%; 4) powyżej 100.000 zł: od pierwszego 100.000 zł - 6.600 zł, a od nadwyżki ponad 100.000 zł - 5%, nie więcej jednak niż 100.000 zł. Jeżeli przewiduje się wpis w postaci ułamkowej części, to wpis ten nie może wynosić mniej niż 15 zł. Podstawą obliczenia wpisu jest wartość spadku po odliczeniu długów spadkowych, a od wniosku o dział spadku połączony z postępowaniem o zniesienie współwłasności - wartość majątku będącego przedmiotem obu połączonych postępowań. Sądowy dział spadku obejmuje cały spadek i tylko z ważnych powodów może być ograniczony do jego części. Natomiast umowny dział spadku może objąć cały spadek lub być ograniczony do części spadku Sam dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego - wtedy więc pojawia się konieczność udziału notariusza w postępowaniu, jednak nie ma potrzeby angażowania równocześnie sądu i notariusza. Opłaty, które należy uiścić u notariusza regulowane są Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie taksy notarialnej. Stanowi ono o maksymalnych stawkach wynagrodzenia dla notariusza i uzależnia je od wartości przedmiotu czynności notarialnej. Za wartość przedmiotu czynności notarialnej przyjmuje się wartość podaną przez stronę (strony) czynności z uwzględnieniem zasad przewidzianych w ustawie o podatku od spadków i darowizn albo o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podstawą określenia maksymalnej stawki wynagrodzenia jest przy działach - ogólna wartość majątku podlegającego działowi. Maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi od wartości: 1) do 5 000 zł - 200 zł, 2) powyżej 5 000 zł do 15 000 zł - 200 zł + 3% od nadwyżki powyżej 5 000 zł, 3) powyżej 15 000 zł do 30 000 zł - 500 zł + 2% od nadwyżki powyżej 15 000 zł, 4) powyżej 30 000 zł do 60 000 zł - 800 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł, 5) powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł - 1 100 zł + 0,5% od nadwyżki powyżej 60 000 zł, 6) powyżej 1 000 000 zł - 5 800 zł + 0,25% od nadwyżki ponad 1 000 000 zł.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 27.5.2017

  Prawo spadkowe - Sprawdź co reguluje prawo spadkowe?

  Określone prawa i obowiązki majątkowe (prawa rzeczowe, wierzytelności i długi) z reguły (z wyjątkami) nie gasną z chwilą śmierci ich dotychczasowego podmiotu (czyli spadkodawcy), ale przechodzą (...)

 • 29.8.2018

  Zachowek - czym jest zachowek i komu się należy?

  Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. Oznacza ona, iż spadkodawca może za życia w drodze testamentu dowolnie rozrządzić swoim majątkiem, jeśli zaś tego nie uczyni, krąg (...)

 • 26.9.2016

  Sądowy dział spadku

  Jeżeli do spadku jest uprawniona więcej niż jedna osoba, to pomiędzy współspadkobiercami powstaje wspólność praw i obowiązków spadkowych. Trwa ona do chwili dokonania działu (...)

 • 23.10.2017

  Sądowe stwierdzenie nabycia spadku - początek drogi prawnej w postępowaniu spadkowym

  #mce_temp_url#Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku ma bardzo duże znaczenie. Śmierć spadkodawcy oznacza, że nastąpiło przejście praw i obowiązków na jakieś inne osoby, czyli tzw. (...)

 • 8.9.2016

  Umowny dział spadku

  Jeżeli spadek przypadł więcej niż jednemu spadkobiercy, to od momentu śmierci spadkodawcy jego majątek staje się współwłasnością wszystkich spadkobierców w odpowiednich częściach, (...)