Działalność gospodarcza a umowa zlecenia

Pytanie:

Jestem VAT-owcem. Mam zamiar zakończyć działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie służby BHP w tych zakładach które nie muszą na etacie zatrudniać pracownika BHP. Działalność ta przestała być dla mnie opłacalna. Jednakże po zakończeniu tej działalności, niektórzy pracodawcy wyrażają wolę dalszej współpracy na zasadzie umowy zlecenia z możliwością comiesięcznego rozliczenia poprzez przedstawienia rachunku, z opłaceniem zaliczki podatku dochodowego i ubezpieczenia zdrowotnego. Nie chcę zostawić moich dotychczasowych niektórych partnerskich firm bez obsługi BHP i zgodziłem się zawrzeć z nimi umowę na 1 rok. Czy kontynuowanie tego samego zajęcia, ale na innej zasadzie jest zgodne z prawem?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Dla celów podatku dochodowego w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienione zostały poszczególne źródła przychodów podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych m.in. w ust. 1 pkt 2 tegoż artykułu - działalność wykonywana osobiście, w ust. 1 pkt 3 tego artykułu - pozarolnicza działalność gospodarcza.

Ustawodawca w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje pozarolniczą działalność gospodarczą jako „działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9”.

W orzecznictwie ugruntowany został pogląd (np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 2002 r. I SA/Wr 2057/99, Monitor Podatkowy 2002/11 str. 34, uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 1991 r. III CZP 117/91 OSNCP 1992/5 poz. 65), że działalność gospodarczą w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od działalności wykonywanej osobiście w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odróżnia nie tyle fakt realizowania osobiście działalności na rzecz określonego kręgu podmiotów nie mających przymiotu „ludności”, lecz zarobkowy, zorganizowany, zawodowy, określony administracyjno-prawnie i ciągły (powtarzalny i stały) charakter prowadzonej działalności, mającej z uwagi na powyższe przymioty charakter działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o działalności gospodarczej, pozwalający na uczestnictwo w obrocie gospodarczym. Działalność wykonywana osobiście nie musi spełniać powyższych kryteriów, zwłaszcza ciągłości (powtarzalności i stałości) oraz określonego stopnia zorganizowania.

Zatem skoro, mimo formalnego wyrejestrowania działalności gospodarczej, podatnik w dalszym ciągu świadczyłby usługi w tym samym zakresie na rzecz dotychczasowych kontrahentów, tylko że na podstawie umowy zlecenia zawartej poza działalnością gospodarczą, istnieje ryzyko uznania przez organy podatkowe, że podatnik uzyskuje w dalszym ciągu przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (prowadzonej w sposób scharakteryzowany wyżej przez orzecznictwo).

Nadmienić należy, że fakt wykonywania usług na podstawie umów zlecenia nie determinuje tego, że jest to działalność wykonywana osobiście w rozumieniu przepisów art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym. W ramach pozarolniczej działalności gospodarczej przedsiębiorcy mają swobodę kreowania stosunków umownych (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło), w oparciu o które uzyskują przychody.

 

Powyższe restrykcyjne stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów skarbowych (tak: Postanowienie Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej z dnia 7 marca 2005 r., PDF/415-0001/05; Informacja Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 2 lipca 2004 r., BI/005/0314/04).

Warto też zauważyć, iż od początku 2007 roku, zgodnie z nowododanym do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 5b ust. 1, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonywanie tych czynności,
  2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i w czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności,
  3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z działalnością gospodarczą.

Więcej na ten temat w artykule: Zmiany w PIT na 2007 rok

Odrębną kwestią jest opodatkowanie podatkiem od towarów i usług (VAT). W tym zakresie bowiem podleganie podatkowi jest niezależne od prowadzenia zarejestrowanej działalności gospodarczej. Podatkowi temu mogą też podlegać osoby świadczące usługi na podstawie umów zlecenia poza działalnością gospodarczą. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, podatnikami są również takie osoby, chyba że z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich. W przypadku świadczenia usług BHP trudne by było wykazanie, na jakiej podstawie zlecający miałby ponosić odpowiedzialność wobec osób trzecich za ewentualne błędy zleceniodawcy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: