Działalność konkurencyjna wobec spółki

Pytanie:

Czy wspólnik spółki jawnej ma prawo mieć jednoosobową działalność i działać w tej samej branży? Czy może mieć podobną nazwę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 56 Kodeksu spółek handlowych wspólnik obowiązany jest powstrzymać się od wszelkiej działalności sprzecznej z interesami spółki. Dodatkowo przepis w par. 2 stanowi, iż wspólnik nie może, bez wyraźnej lub domniemanej zgody pozostałych wspólników, zajmować się interesami konkurencyjnymi, w szczególności uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki jawnej, partner, komplementariusz lub członek organu spółki. Należy podkreślić, że reguła ta znajduje zastosowanie tylko w sytuacji, gdy umowa spółki nie stanowi inaczej. Przyjmuje się, że przez "zajmowanie się interesami konkurencyjnymi" należy rozumieć każdą aktywność wspólnika poza spółką, związaną jednak z przedmiotem jej działania. Aktywność ta może się wyrażać w prowadzeniu przez wspólnika jednoosobowej działalności gospodarczej lub przez uczestnictwo w innej spółce, zajmującej się taką samą działalnością jak omawiana spółka jawna. Uznaje się, że podmioty są wobec siebie w stanie konkurencji, jeżeli prowadzą taką samą działalność, skierowaną do tego samego kręgu odbiorców (ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. definiuje konkurentów jako "przedsiębiorców, którzy wprowadzają lub mogą wprowadzać albo nabywają lub mogą nabywać, w tym samym czasie, towary na rynku właściwym", czyli wprowadzają lub mogą wprowadzać na rynek takie same lub podobne produkty lub usługi, adresowane do tego samego kręgu odbiorców). Należy więc podkreślić, że mimo iż Kodeks spółek handlowych w sposób wyraźny wymaga zgody pozostałych wspólników spółki jawnej na uczestnictwo jednego ze wspólników w spółce konkurencyjnej, to nie oznacza to, że wspólnik może swobodnie podjąć jedoosobową działalność gospodarczą. Art. 56 par. 2 k.s.h. wymienia tylko przykładowo formy aktywności, których podjęcie wymaga zgody pozostałych wspólników spółki jawnej. Jeśli więc jednoosobowa działalność gospodarcza, którą zamierza Pani podjąć, ma charakter konkurencyjny wobec spółki jawnej, w której jest Pani wspólnikiem, taka działalność będzie wymagała zgody pozostałych wspólników (zgoda ta może być wyrażona w sposób dorozumiany; za zgodę będzie można uznać np. milczenie pozostałych wspólników w odpowiedzi na informację z Pani strony, że zamierza Pani podjąć działalność konkurencyjną). W żadnym jednak wypadku działania podejmowane przez Panią nie mogą być sprzeczne z interesami spółki, nie mogą więc spółce szkodzić. Jeśli chodzi o nazwę przedsiebiorstwa, to zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące firmy, czyli nazwy przedsiębiorstwa oraz przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W celu uzyskania dokładniejszych informacji dotyczących tych zagadnień, prosimy zapoznać się z poradami:Firma, czyli oznaczenie przedsiębiorcy i "Podszywanie" się pod innego przedsiębiorcę zabronione!

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY