Egzekucja nieuiszczonych składek na ubezpieczenie emerytalne

Pytanie:

Czy ZUS może domagać się zapłacenia zaległych składek już po przejściu płatnika na emeryturę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Fakt nabycia przez zobowiązanego prawa do świadczenia emerytalnego nie ma żadnego znaczenia dla odpowiedzialności z tytułu nieopłaconych składek. Zastosowanie mogą mieć jedynie przepisy o przedawnieniu roszczeń. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:
Należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne, z zastrzeżeniem ust. 5-6.
Wspomniany ust. 5b stanowi, że:
Bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony od dnia podjęcia pierwszej czynności zmierzającej do wyegzekwowania należności z tytułu składek, o której dłużnik został zawiadomiony, do dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego.
Warto tutaj wskazać, że samo wydanie przez ZUS decyzji określającej wymiar i wysokość zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek nie stanowi „pierwszej czynności zmierzającej do wyegzekwowania należności z tytułu składek”, o której mowa w powyższym przepisie1. Dla przerwania 10-letniego okresu przedawnienia konieczne jest równoczesne zastosowanie określonego środka egzekucyjnego i zawiadomienie o nim zobowiązanego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: