Egzekucja z dochodu akcji imiennych

Pytanie:

Posiadam wpisy zajęcia praw i pożytków dotyczące akcji imiennych dłużników. Spółka nie przynosi zysków. Mam natomiast nabywcę (akcjonariusza tej spółki), który gotowy jest nabyć prawa i pożytki. Kiedy możliwa jest sprzedaż praw i pożytków z akcji imiennych dłużników?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Stosownie do treści art. 9116 kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli określone prawo (akcja) przynosi dochód, zaspokojenie wierzyciela z zajętego prawa następuje z dochodu albo z realizacji lub sprzedaży prawa. Zaspokojenie z dochodu lub realizacji prawa przebiega w ten sposób, że komornik wzywa dłużnika do spełnienia świadczenia wierzycielowi lub komornikowi. W braku dobrowolnego spełnienia, zastosowanie znajdują przepisy kpc dotyczące egzekucji przez zarząd przymusowy (art. 10641  - 106411 kpc). Sąd powołuje na zarządcę nad przedsiębiorstwem dłużnika lub jego częścią osobę fizyczną lub prawną wskazaną przez strony spośród osób posiadających licencję do wykonywania obowiązków syndyka, nadzorcy lub zarządcy w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.

Co do sprzedaży zajętego prawa komornik może sprzedać zajęte prawo z wolnej ręki po cenie nie niższej niż 75 % ceny oszacowania. Sprzedaż ta nie może nastąpić wcześniej niż czternastego dnia od oszacowania. Na wniosek dłużnika, za zgodą wierzyciela, sprzedaż może nastąpić bez oszacowania prawa. Sprzedaż za wskazaną przez dłużnika cenę może nastąpić, gdy nie naruszyło to interesów wierzycieli. Dłużnik winien wówczas wskazać cenę minimalną, poniżej której sprzedaż nie może być dokonana. Dłużnik może wskazać osobę nabywcy albo też wskazać kilka osób uprawnionych do nabycia oraz kolejność, w jakiej prawo nabycia będzie im przysługiwało. Jeżeli sprzedaż nie dojdzie do skutku w terminie tygodnia od dnia, w którym wierzyciel wyraził zgodę na sprzedaż, komornik sprzedaje zajęte prawo w drodze licytacji, chyba że wierzyciel wyrazi zgodę na ponowną sprzedaż z wolnej ręki.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: