e-prawnik.pl Porady prawne

Egzekucja z majątku wspólnego małżonków

Pytanie:

Posiadam tytuł wykonawczy p-ko dłużnikowi oraz p-ko współmałżonce z ograniczeniem do majątku wspólnego małżonków. Część wynagrodzenia małżonki zakład pracy przelewa na konto komornika, ponieważ jest ono zajęte na rzecz licznych wierzycieli małżonki. Jednakże ta część wynagrodzenia po przelaniu na konto Komornika należy już do majątku wspólnego dłużników do czasu prawomocnego podzielenia tych pieniędzy, ponieważ w tej części wynagrodzenie to jest wypłacone, choć co prawda do rąk Komornika, ale są to przecież pieniądze dłużników.Czy mam prawo do egzekucji z tej części wypłaconego wynagrodzenia, a jeżeli tak to czy powinienem złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia, ewentualnie z zaznaczeniem, że chodzi o wynagrodzenie już wypłacone, czy też np. z wierzytelności dłużników traktując Komornika jako trzeciodłużnika - aż do momentu rozdzielenia posiadanych przez Komornika pieniędzy, albo może powinienem złożyć jakiś inny wniosek.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Egzekucja z majątku wspólnego małżonków

12.11.2012

W przedstawionej sytuacji nie jest możliwe zajęcie wynagrodzenia za pracę małżonka dłużnika.

Przyjmujemy, iż dysponuje Pan tytułem wykonawczym, którym mowa w art. 787 k.p.c., tj. tytułem egzekucyjnym wydanym przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim, któremu sąd nadał klauzulę wykonalności także przeciwko małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową. W takie sytuacji może Pan prowadzić egzekucję wyłącznie z majątku osobistego dłużnika oraz składników, które stanowią majątek wspólny.

Wynagrodzenie za prace małżonka dłużnika, jeszcze nie pobrane nie wchodzi do majątku wspólnego. Wniosek taki 31 § 1 pkt 2 k.r.o. i art. 33 pkt 7 k.r.o.

W opisanej przez Pana sytuacji nie można traktować jako wynagrodzenia pobranego części wynagrodzenia zajętego przez komornika. Zgodnie bowiem z art. 881 k.p.c. komornik przystępuje do egzekucji z wynagrodzenia za pracę przez jego zajęcie. Komornik zawiadamia dłużnika, że do wysokości egzekwowanego świadczenia i aż do pełnego pokrycia długu nie wolno mu odbierać wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia ani rozporządzać nim w żaden inny sposób. Komornik ponadto wzywa pracodawcę, aby w granicach określonych w paragrafie drugim nie wypłacał dłużnikowi poza częścią wolną od zajęcia żadnego wynagrodzenia, lecz:  

1)  przekazywał zajęte wynagrodzenie bezpośrednio wierzycielowi egzekwującemu, zawiadamiając komornika o pierwszej wypłacie, albo 

2)  przekazywał zajęte wynagrodzenie komornikowi w wypadku, gdy do wynagrodzenia jest lub zostanie w dalszym toku postępowania egzekucyjnego skierowana jeszcze inna egzekucja, a wynagrodzenie w części wymagalnej nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych świadczeń wymagalnych. Komornik poucza zarazem pracodawcę o skutkach niezastosowania się do wezwania.

W konsekwencji wynagrodzenie za pracę zajęte przez komornika jest wynagrodzeniem niepobranym przez pracownika.

Komornik nie jest także żadnym trzeciodłużnikiem. Małżonkowi dłużnika nie przysługuje żadna wierzytelność do komornika, który zajął jego wynagrodzenie o zwrot tegoż wynagrodzenia.

W przedstawionej sytuacji posiadany przez Pana tytuł wykonawczy nie uprawnia Pana do prowadzenia egzekucji z wynagrodzenia za pracę małżonka dłużnika.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Re: Egzekucja z majątku wspólnego małżonków

kris

15.11.2012 10:39:54

Re: Egzekucja z majątku wspólnego małżonków

O czym ty do nas mówisz _arp. Przepisy Prawa muszą uwzględniac czynnik społeczny ale nie mogą komlikować jeszcze bardziej wykładni. Maja byc proste wręcz matematyczne. Dywagacje o wykluczeniu i osamotnieniu nie mogą być treścią odpowiedzi na konkretne pytanie

Re: Egzekucja z majątku wspólnego małżonków

_arp

15.11.2012 8:26:42

Re: Egzekucja z majątku wspólnego małżonków

Przepisy obecne dotyczące procesów egzekucyjnych winny ulec generalnej reformie i od tego trzeba zacząć. Egzekucję należy potraktować jako jeden z czynników ożywiających gospodarkę który ma również uwidocznić nieprawidłowości w obiegu finansowym. Ma również powodować koncentrację zadań na najbliższym otoczeniu dłużnika łącznie z wierzycielami. To wszystko ma na celu uruchomienie wszystkich możliwości twórczych wspomnianych środowisk i winno być w ciągłym monitoringu kontrolnym. Załatwienia nie mogą ograniczać się li tylko do kwestii finansowych. Uwzględnione powinno być dobro również w innych wymiarach i to z możliwym wyprzedzeniem. Jak jest teraz wyraźnie wynika z treści artykułu. Zadłużenie jednego z członków rodziny a bywa, że niekoniecznie z jego winy prowadzi do rozpadu związków małżeńskich, ucieczki w gąszcza przepisów prawnych a wszystko ze strachu przed zachwianiem w bytowaniu. Polityka którą popierana jest przez Urząd Prezydenta wychodzi z propozycjami zaradczymi. Utrwalanie związków rodzinnych w dobrym zrozumieniu ma na celu eliminację takich zjawisk jak osamotnienie i wykluczenie społeczne. Taką wizję pracy przyjmuje również Wymiar Sprawiedliwości i trzeba to wyjaśniać ludziom. Stawiam zatem sugestię dla szanownych panów redaktorów e-Prawnika aby odpowiedzi na zadane pytania przez petentów przeskoczyły na wyższy poziom interpretacji przepisów i zbliżyły tym samym ogół Obywateli do Ustawy Zasadniczej.

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ