Emerytura osoby ubezpieczonej w KRUS

Pytanie:

Mąż po wielu latach ubezpieczenia w ZUS i po kilku latach pobierania renty z ZUS, jest teraz ubezpieczony w KRUS. Jeśli zdrowie pozwoli to składki ubezpieczenia rolniczego będzie płacił przez kolejne kilka lat do uzyskania wieku emerytalnego. Jak będzie liczona jego emerytura i przez którą instytucję będzie wypłacana?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z ust. 2 art. 33 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników:

2. W razie zbiegu prawa do emerytury lub renty przysługującej na podstawie ustawy z prawem do emerytury lub renty z innego ubezpieczenia społecznego, uprawnionemu wypłaca się jedno wybrane przez niego świadczenie, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 

2a.  Przepisu ust. 2 nie stosuje się do osób uprawnionych jednocześnie do emerytury rolniczej oraz do emerytury przyznanej na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24a lub art. 184 przepisów emerytalnych.

Zatem z przepisu tego wynika, iż jeżeli w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego dana osoba nabędzie prawo do dwóch świadczeń: zarówno emerytury z KRUS jak i emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (obliczenia czy spełnione są warunki dla każdego z tych świadczeń dokonuje się osobno na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników dla emerytury lub renty rolniczej i na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dla emerytury bądź renty z tego funduszu), to wtedy osobie tej przysługuje prawo wyboru, czy chce otrzymywać świadczenie emerytalne (rentowe) z ubezpieczenie rolniczego czy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Po tym wyborze będzie jej wypłacane tylko jedno z tych dwóch świadczeń.

Zasada ta jednak, zgodnie z ust. 2a powyższego przepisu nie stosuje się do osób, które urodziły się po 31 grudnia 1948 r (a także takich, które otrzymały świadczenie emerytalne przed osiągnięciem wieku emerytalnego, tu jednak nie mamy z tym do czynienia). Z tego wynika, iż skoro nie stosuje się zasady wyboru jednego tylko świadczenia przez uprawnionego, to przysługuje mu prawo do obu świadczeń wypłacanych przez oba podmioty (FUS i KRUS).

Przy czym w stosunku do osób tych, przy obliczaniu wymiaru świadczeń emerytalnych (rentowych) należnych z ubezpieczenia społecznego rolników nie uwzględnia się okresów, które zostają uwzględnione przy obliczaniu ich emerytury (renty) z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - art. 20 ust. 2 i 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Okresy te uwzględnia się jedynie przy obliczaniu emerytury (renty) rolniczej dla osób urodznych przed 1 stycznia 1949 r., które muszą wybrać jedno ze swiadczeń. Zatem reasumując osoby urodzone przed 1949 mają prawo tylko do jednego, ale wyższego świadczenia, osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. mają prawo do dwóch świadczeń, ale o niższej wysokości.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY