Emerytura górnicza

Pytanie:

Kto może uzyskać prawo do emerytury górniczej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Osoby urodzone zarówno przed dniem 1 stycznia 1949 roku jaki po tej dacie, ale przed 1969 rokiem mogą nabyć prawo do emerytury górniczej:

1. na zasadach określonych w przepisach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2006r. (art. 34-38 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej u.e.r.), jeśli warunki przewidziane w tych przepisach spełniły do dnia 31 grudnia 2008 roku oraz rozwiążą stosunek pracy, lub

2. na zasadach określonych w przepisach obowiązujących od dnia 1 stycznia 2007 roku (art. 50a-50e ustawy emerytalnej), wprowadzonych ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 167, poz.1397 z późn.zm.). Wobec powyższego, osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 roku, a przed dniem 1 stycznia 1969 roku mogą uzyskać prawo do emerytury górniczej na dotychczasowych zasadach (określonych w art. 34 w zw. z art. 48 u.e.r.), jeśli:

1. do dnia 31 grudnia 2008 roku spełnili warunki wymagane do przyznania tej emerytury od osób urodzonych przed 1949 rokiem, wymienione w art. 34 u.e.r., nie są członkami otwartego funduszu emerytalnego lub złożą wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE do budżetu państwa, 3. rozwiążą stosunek pracy, jeśli są pracownikami (warunek ten może być spełniony również po dniu 31 grudnia 2008 r.). Zgodnie z art. 34 u.e.r. emerytura górnicza przysługiwała pracownikowi urodzonemu przed dniem 1 stycznia 1949 r., który spełnił łącznie następujące warunki: 1. ukończył 55 lat i udowodnił okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej i okresami zaliczanymi do pracy górniczej co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 5 lat pracy górniczej określonej w art. 36 ust. 1 u.e.r. lub

2. ukończył 50 lat i udowodnił okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej i okresami zaliczanymi do pracy górniczej co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej określonej w art. 36 ust. 1 u.e.r. Warto dodać, że osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948r. mają również nadal możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek, na podstawie art. 48 u.e.r. stawy emerytalnej w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2006r. Świadczenie to może być im przyznane, jeśli:

1. do dnia 31 grudnia 2008 roku spełniły warunek wykonywania pracy górniczej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres wynoszący co najmniej 25 lat,

2. nie są członkami otwartego funduszu emerytalnego lub złożą wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE do budżetu państwa, 3. rozwiążą stosunek pracy, jeśli w nim pozostają (warunek ten może być spełniony również po 31 grudnia 2008 roku). W dalszej kolejności, emerytura górnicza na zasadach obowiązujących od dnia 1 stycznia 2007 roku (zawartych w art. 50a u.e.r.) przysługuje pracownikowi, który spełnił łącznie następujące warunki:

1. ukończył 55 lat i ma okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 10 lat pracy górniczej (określonej we wspomnianym art. 50c ust. 1 u.e.r.), albo

2. ukończył 50 lat i ma okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej określonej w art. 50c ust. 1 u.e.r.. Ponadto prawo do górniczej emerytury bez względu na wiek i zajmowane stanowisko (na podstawie art. 50e ustawy emerytalnej) przysługuje pracownikom, którzy wykonywali pracę górniczą pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 25 lat. Dla przyznania emerytury górniczej – zarówno w myśl art. 50a, jak i 50e ustawy emerytalnej – nie jest wymagane rozwiązanie stosunku pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 19.2.2012

  Prawo do emerytury górniczej

  Obowiązująca od 1 stycznia br. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy – Karta Nauczyciela umożliwiła górnikom (...)

 • 12.2.2018

  Waloryzacja rent i emerytur w 2018 roku

  Najniższa emerytura wzrośnie o 29,80 zł, a przeciętna emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – o ok. 67,28 zł. Tak wysokiej waloryzacji nie było od pięciu lat.

 • 16.9.2004

  Emerytura dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r.

  Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948r. otrzymają emeryturę na zasadach określonych w ustawie emerytalnej obowiązującej od 1 stycznia 1999 r. Jedynym wymogiem jaki trzeba spełnić, aby nabyć prawo (...)

 • 23.2.2018

  Podwyższone emerytury i renty z rocznym wyrównaniem

  Od 1 marca br., w ramach waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych wzrośnie dodatkowo ponad 105 tys. emerytur przyznanych z urzędu. Co ważne, wszystkie osoby uprawnione do dodatkowej podwyżki dostaną (...)

 • 14.3.2019

  Dla kogo świadczenie „Emerytura+”?

  W maju 2019 r. ok. 9,72 miliona osób pobierających emerytury i renty otrzyma tzw. „Emeryturę+”. Jest to jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości minimalnej emerytury, która (...)