e-prawnik.pl Porady prawne

forma odmowy dokonania adnotacji w dowodzie rejestracyjnym

Pytanie:

Kuzyn pojechał do wydziału komunikacji dopisać się jako współwłaściciel samochodu (urzędy załatwiają to na zasadzie adnotacji urzędowej w dowodzie rejestracyjnym nie wydając przy tym \\\'oficjalnej\\\' decyzji administracyjnej tak jak przy pierwszej rejestracji pojazdu; aczkolwiek do dzisiaj nie udało mi się znaleźć na to podstawy prawnej). Urzędnik nie do końca zrozumiał treść tytułu prawnego przenoszącego własność, więc przekazał sprawę do radcy do poniedziałku.Czy ewentualna odmowa dokonania adnotacji urzędowej (uzasadniona tym, że przedłożony tytuł prawny nie oznacza przeniesienia własności) powinna zapaść w formie decyzji lub postanowienia? Nie chodzi w tym momencie o analizę, czy organ może mieć rację tylko jak formalnie powinien się zachować.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: forma odmowy dokonania adnotacji w dowodzie rejestracyjnym

17.2.2012

Zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe. Wydanie dowodu rejestracyjnego właścicielowi pojazdu samochodowego następuje, na wniosek właściciela, po dokonaniu przez uprawniony organ rejestracji danego pojazdu na podstawie wymaganych określonych w ustawie dokumentów (art. 71 ust. 1 w związku z art. 72 ust. 1 i art. 73 ust. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym). Sama decyzja w przedmiocie rejestracji jest rozstrzygnięciem organu odnośnie spełnienia wymogów ustawowych przez osobę ubiegającą się o dokonanie rejestracji, "skutkiem" zaś takiego pozytywnego rozstrzygnięcia jest właśnie wydanie dowodu rejestracyjnego jako dokumentu potwierdzającego wydanie decyzji o zarejestrowaniu danego pojazdu oraz stwierdzającego dopuszczenie tegoż pojazdu do ruchu (por. uchwały NSA z dnia 15 listopada 1999 r., OPK 24/99 i z dnia 22 listopada 1999 r., OPK 21/99, ONSA 2000, nr 2, poz. 54 i 56). Zgodnie bowiem z § 2. 1. rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 137 poz. 968) rejestracji i wyrejestrowania pojazdów dokonuje się z zachowaniem warunków określonych w ustawie, w rozporządzeniu o rejestracji pojazdów oraz przepisach odrębnych. W konsekwencji zarówno do zarejestrowania jak i odmowy zarejestrowania znajdzie tutaj zastosowanie art. 104 k.p.a. stanowiący, że organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, oraz że decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji. Przepis ten winien znaleźć zastosowanie także do Pańskiej sytuacji. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ