Formy kontaktu z sądem w sprawie spadkowej

Pytanie:

Żona dostała niedawno list z Sądu Rejonowego, Wydział Cywilny, informujący o złożeniu przez jej mamę wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym w 2005 ojcu (mojej żony). Pismo przyszło razem z zawiadomieniem o zaplanowanym posiedzeniu sądu w tej sprawie za ok. miesiąc. Moja żona ma być uczestniczką tego postępowania, ale jak wynika z zawiadomienia stawiennictwo mojej żony jest nieobowiązkowe. Moja żona już w 2005 r. złożyła przed notariuszem oświadczenie o odrzuceniu spadku. Ponieważ sąd jak dotąd nie pytał nas o to, czy takie oświadczenie było składane - pismo które przyszło było pierwszym formalnie informującym nas o toczącym się postępowaniu, a z rodziną nie utrzymujemy kontaktu - chcielibyśmy o tym fakcie jakoś sąd poinformować. Dodam, że chcielibyśmy uniknąć, jeśli to tylko możliwe, stawiania się na rozprawie. Najdogodniejszą formą byłby list do sądu zawierający powyższą informację oraz wypis z aktu notarialnego, z wnioskiem o dołączenie go do akt. Chcę się jednak upewnić, przed wysłaniem takiego pisma, czy sąd akceptuje taką formę. Jakie są dopuszczalne formy prawne poinformowania sądu o fakcie złożenia przez moją żonę oświadczenia o odrzuceniu spadku przed notariuszem już 2005 roku?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Stosownie do art. 669 kodeksu postępowania cywilnego Sąd spadku wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa wnioskodawcę oraz osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi. Sąd spadku zobligowany jest więc zawiadomić wszelkich możliwych spadkobierców po zmarłym, którego dotyczy wniosek  o stwierdzenia nabycia spadku o toczącym się postępowaniu. Należy zauważyć, iż zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 1978 r. o sygn. III CRN 336/77 (opubl. LEX nr 8056) na rozprawę poprzedzającą wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku sąd ma obowiązek wezwać osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi. Zaniechanie tego obowiązku w stosunku do tych spadkobierców ustawowych powoduje nieważność postępowania także wtedy, gdy w ostatecznym wyniku stwierdzenie nabycia spadku następuje na rzecz spadkobierców testamentowych, przy czym na nieważność z tej przyczyny może się powołać każdą z osób wymienionych w powołanym przepisie.

Z powyższego wynika, iż obowiązkiem Sądu spadku jest zawiadomienie wszystkich mogących w chodzić w rachubę spadkobierców. Zaniechanie przez Sąd takiego zawiadomienia jest uchybieniem proceduralnym. Nie oznacza to jednak, iż każdy zawiadomiony spadkobierca ma obowiązek wziąć udział w toczącym się postępowaniu. Zgodnie bowiem z art. 510 § 1 kpc każdy, czyich praw dotyczy wynik postępowania w sprawie jest zainteresowanym i może wziąć udział w sprawie Niestawiennictwo uczestników nie tamuje jednak rozpoznania sprawy (art. 513 kpc). Oznacza to, że zawiadomiony spadkobierca nie musi brać osobistego udziału w toczącym się postępowaniu (o ile sąd nie wezwie do obowiązkowego stawiennictwa, celem przesłuchania uczestników). Jeżeli spadkobierca złożył wcześniej przed notariuszem oświadczenie o odrzuceniu spadku powinien jednak zawiadomić o tym Sąd spadku przesyłając odpis aktu notarialnego. W tej sytuacji należy w piśmie przewodnim przesyłającym odpis aktu notarialnego do Sądu spadku wskazać swoje imię i nazwisko, przedmiot postępowania, którego dotyczy pismo (np. w sprawie z wniosku (imię i nazwisko wnioskodawczyni) o stwierdzenie nabycia spadku po (imię i nazwisko spadkodawcy)...) oraz sygnaturę akt sądowych wskazaną na zawiadomieniu otrzymanym z Sądu. Zawiadomienie Sądu o odrzuceniu spadku przed notariuszem może  zatem zostać dokonane w formie zwykłego pisma skierowanego do Sądu, przed którym toczy się postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 17.2.2015

  Rozrządzenia testamentowe na gruncie prawa międzynarodowego

  Zgodnie z regulacjami obowiązującymi w prawie polskim, tj. przepisu art. 64 ust.  1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. 2011.80.432) spadkodawca w testamencie lub (...)

 • 19.5.2012

  CIT - Podatek dochodowy od osób prawnych

  Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych obowiązania są bez wezwania składać deklarację o wysokości dochodu (lub straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na rachunek (...)

 • 21.11.2017

  Reforma Krajowego Rejestru Sądowego?

  Rządowy projekt przewiduje ułatwienia dla stron przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz przyspiesza i usprawnia działania sądu rejestrowego. Zakłada m.in. wprowadzenie obowiązku (...)

 • 6.11.2018

  W jakiej formie można złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku?

  Skuteczność oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku uzależniona jest od tego czy zostanie ono złożone w terminie wynikającym z art. 1015 § 1 kodeksu cywilnego, czyli w ciągu sześciu (...)

 • 29.8.2018

  Zachowek - czym jest zachowek i komu się należy?

  Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. Oznacza ona, iż spadkodawca może za życia w drodze testamentu dowolnie rozrządzić swoim majątkiem, jeśli zaś tego nie uczyni, krąg (...)