e-prawnik.pl Porady prawne

Gospodarka odpadami

Pytanie:

Firma kupuje odpady od wytwórcy i sprzedaje je organizacji odzysku do odzysku lub unieszkodliwienia, posiadając tylko zezwolenie właściwego starosty na transport odpadów. Zamierza złożyć wniosek o poszerzenia zezwolenia na zbiórkę odpadów, ale nie magazynowałaby odpadów, tylko bezpośrednio z magazynu wytwórcy odpadów transportowałaby je do organizacji odzysku. Czy firma posiadająca zezwolenie na transport odpadów może kupić odpady od wytwórcy, przetransportować do organizacji odzysku, której sprzeda te odpady? Czy starosta może odmówić wydania zezwolenia na zbiórkę odpadów jeśli firma nie posiada magazynu odpadów i nie potrzebuje go albowiem będzie tylko odbierać je z magazynu wytwórcy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Gospodarka odpadami

7.12.2007

Zgodnie z art. 28 ustawy o odpadach, prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów oraz prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wymaga uzyskania zezwolenia. Zezwolenie powyższe wydaje starosta w drodze decyzji, na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów wydaje się w drodze decyzji na wniosek, który powinien odpowiednio zawierać:

 1. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania lub transportu; w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów;

 2. oznaczenie obszaru prowadzenia działalności - w przypadku transportu odpadów lub miejsca prowadzenia działalności - w przypadku zbierania odpadów;

 3. w przypadku zbierania odpadów wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów, a także opis sposobu dalszego zagospodarowania odpadów;

 4. wskazanie sposobu i środków transportu odpadów; 

 5. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów; 

 6. przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów. 

W zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów określa się odpowiednio: 

 1. rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania lub transportu; 

 2. oznaczenie obszaru prowadzenia działalności - w przypadku transportu odpadów lub miejsca prowadzenia działalności - w przypadku zbierania odpadów; 

 3. w przypadku zbierania odpadów miejsce i sposób oraz rodzaj magazynowanych odpadów, a także opis sposobu dalszego zagospodarowania odpadów

 4. sposób i środki transportu odpadów; 

 5. dodatkowe warunki prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów, jeżeli wymaga tego specyfika odpadów, w szczególności niebezpiecznych, lub potrzeba zachowania wymagań ochrony życia, zdrowia ludzi lub ochrony środowiska; 

 6. czas obowiązywania zezwolenia.

Jak więc wynika z powyższego, jeżeli chcą Państwo wystąpić tylko o zezwolenie na transport odpadów (nie na zbiórkę odpadów) wówczas nie będzie Państwa obowiązywał wymóg zapewnienia i wskazania miejsca gromadzenia odpadów, wówczas będą Państwa obowiązywały w/w wymogi poza określonym w pkt 2 i 4 (zaznaczone wytłuszczonym drukiem).

Jeżeli jednak wystąpią Państwo o wydanie zezwolenia na zbiórkę odpadów i jednocześnie nie zapewnią (i nie wskażą) Państwo miejsca ich składowania, wówczas będą występowały przesłanki do odmowy wydania w/w zezwolenia.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż interesuje Państwa tyko transport odpadów, a więc wystarczające będzie złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia wyłącznie na transport odpadów (nie będzie konieczne wskazania i zapewnienie miejsca na zbiórkę odpadów). Firma posiadająca zezwolenie na transport odpadów, będzie mogła kupować odpady o odpowiednich podmiotów, a następnie transportować je w celu sprzedaży innemu uprawnionemu podmiotowi.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ