Informacja o wynagrodzeniu kierownika jednostki

Pytanie:

Na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wysokości wynagrodzenia kierownika jednostki organizacyjnej udzielono odpowiedzi, iż powyższe znajduje się w bipie - oświadczenia majątkowe, wnioskodawczyni wnosi o uzupełnienie i podanie informacji jak w pytaniu wyżej. Czy kierownik jednostki pełni funkcję publiczną? Czy wysokość podwyżki lub nagrody finansowej kierownika jednostki organizacyjnej gminy jest informacją publiczną?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Na gruncie prawa karnego art. 115 § 13 kierownik państwowej lub samorządowej jednostki organizacyjnej jest uznawany za funkcjonariusza publicznego. Aby odpowiedzieć na pytanie na gruncie prawa administracyjnego musielibyśmy wiedzieć o kierownika jakiej jednostki organizacyjnej chodzi i jaki podmiot utworzył taką jednostkę. Jednakże na podstawie art. 2. ustawy o pracownikach samorządowych należy stwierdzić, iż ustawa ta znajduje zastosowanie w stosunku do kierowników wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Zatem kierownicy takich jednostek, powołanych do wykonywania zadań publicznych powierzonych j.s.t. będą pełnili funkcję publiczną.

Taką interpretację podziela Irena Kamińska i Mirosława Rozbicka-Ostrowska: O tym, czy dana osoba jest funkcjonariuszem publicznym, decyduje charakter obowiązków oraz zakres odpowiedzialności danej osoby. A zatem funkcjonariuszem publicznym jest osoba zajmująca w sektorze służby publicznej stanowisko, które łączy się z odpowiedzialnością za działania w interesie ogólnym. Oznacza to, że osoby zajmujące takie stanowisko piastują wycinek suwerennej władzy publicznej. Są więc w zakresie wykonywanych zadań depozytariuszami władzy publicznej, odpowiedzialnymi za ochronę interesów ogólnych państwa, bądź też innych władz publicznych. (Rozbicka-Ostrowska Mirosława, Kamińska Irena w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz; Warszawa 2008 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie I) ss. 176).

Kierownik państwowej lub samorządowej jednostki organizacyjnej jest podmiotem ją reprezentującym. Zatem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2d w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 4 i/lub 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej informacje na temat takiej osoby stanowią informację publiczną.

W literaturze wskazuje się, iż wynagrodzenie funkcjonariusza publicznego nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby pełniącej funkcję publiczną podlega ujawnieniu w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej (art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d). W związku z tym imię i nazwisko oraz stanowisko pracownika państwowego lub samorządowego nie podlegają ochronie danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, bowiem z art. 5 ust. 2 u.d.i.p. wynika, że ochrona prywatności jest wyłączona w odniesieniu do osób pełniących funkcje publiczne, jeżeli dana informacja pozostaje w związku z pełnieniem tej funkcji. Natomiast jeżeli żądane informacje nie odnoszą się do funkcjonariusza publicznego bądź osoby pełniącej w organie władzy funkcję publiczną w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy, to informacje np. o wysokości wynagrodzenia lub o nałożeniu pracownikom kar porządkowych nie są informacjami publicznymi w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznych (por. wyrok WSA w Gliwicach z 29 marca 2004 r., 4 II SAB/Ka 144/2003, niepubl.; wyrok WSA w Opolu z 7 grudnia 2004 r., II SAB/Wr 13/2004, niepubl.). (tak: Rozbicka-Ostrowska Mirosława, Kamińska Irena w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz; Warszawa 2008 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie I) ss. 176).

Zatem zarówno informacja o wynagrodzeniu czy nagrodach finansowych kierownika jednostki organizacyjnej nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: