e-prawnik.pl Porady prawne

Informacja publiczna

Pytanie:

Wystąpiłem do urzędu miasta o przesłanie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej treści decyzji o warunkach zabudowy. Przy okazji innych spraw w urzędzie dowiedziałem się od osoby odpowiedzialnej za załatwienie sprawy, że nie jest to informacja publiczna, a treść decyzji dostępna jest tylko stronom (potwierdziłem tylko, że chciałbym otrzymać odmowę w formie decyzji). Czy treść decyzji administracyjnej jest informacją publiczną dostępną każdemu analogicznie do orzeczeń sądowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Informacja publiczna

15.12.2011

Zgodnie z art. 6. 1 ust. 1, ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:  

1) polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:  
a) zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,  
b) projektowaniu aktów normatywnych,  
c) programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,  
2) podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:  
a) statusie prawnym lub formie prawnej,  
b) organizacji,  
c) przedmiocie działalności i kompetencjach,  
d) organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,  
e) strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5,  
f) majątku, którym dysponują, 
3) zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:  
a) trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych, 
b) trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej, 
c) sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych, 
d) sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, 
e) stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, 
f) prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych, 
g) naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych, 
h) konkursie na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, w zakresie określonym w przepisach odrębnych, 
4) danych publicznych, w tym:  
a) treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:  
- treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,  
- dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,  
b) stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego,  
c) treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,  
d) informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych,  
5) majątku publicznym, w tym o:  
a) majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,  
b) innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach,  
c) majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych,  
d) majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym z zadysponowania majątkiem, o którym mowa w lit. a)-c), oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach,  
e) dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit. a)-c), mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat,  
f) długu publicznym, 
g) pomocy publicznej,  
h) ciężarach publicznych.
Decyzja administracyjna jest aktem administracyjnym. M. Rozbicka-Ostrowska i I. Kamińska w komentarzu do ustawy wyraziły następujący pogląd:
"Niewątpliwie decyzje rozstrzygające sprawy administracyjne jako akty administracyjne o charakterze indywidualnym stanowią dokumenty urzędowe w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy. Również fragmenty akt sprawy administracyjnej jako odnoszące się do działania podmiotów publicznych, a mianowicie organów administracji publicznej, mogą stanowić informację publiczną. Inną kwestią jest natomiast dostęp do danych osobowych w nich zawartych bądź objętych tajemnicą służbową lub państwową. Oznacza to, że organ musi ustalić, jakie informacje podlegają ochronie ze względu na to, że objęte są tajemnicą. Powinien więc wskazać, czy dane te objęte są tajemnicą ze względu na ochronę danych osobowych w nich zawartych, czy też ze względu na prawo do prywatności, tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub też statystyczna. W żadnym razie nie może być jednak tak, aby uznał je w całości za niepodlegające udostępnieniu, bez żadnych ustaleń (por. wyrok NSA w Warszawie z 30 października 2002 r., II SA 2036-2037/2002, niepubl.)". (Rozbicka-Ostrowska Mirosława, Kamińska Irena, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2008).
Naszym zdaniem decyzję można traktować jako informację publiczną, z zastrzeżeniami np. odnośnie ujawniania danych osobowych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ