Informacje o rachunku a akceptant kart płatniczych

Pytanie:

Wniosłem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i podałem numer konta dłużnika. Prawdopodobnie konto jest już nieaktualne, a dłużnik zapewne posiada gdzieś jakieś inne. W Polsce chyba nie ma centralnej informacji o rachunkach bankowych, ale wiedzę taką mogą posiadać firmy obsługujące większość płatności kartami (jeśli dłużnik ma kartę). Z tego, co się orientuję działają one na terenie Polski na zasadzie oddziału, a nie odrębnego podmiotu prawa handlowego. Czy taki podmiot zobowiązany jest udzielić informacji komornikowi? Czy taki wniosek do komornika wiąże się z dodatkowymi opłatami?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 761 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień oraz zasięgać od organów administracji publicznej, organów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, przedsiębiorstw maklerskich, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji.

Od złożenia wyjaśnień lub udzielenia informacji można się uchylić z przyczyn, które uzasadniają według kodeksu odmowę przedstawienia dokumentów (art. 248 k.p.c.), złożenia zeznań w charakterze świadka (art. 261 § 1 k.p.c.) albo odmowę odpowiedzi na zadane pytania (art. 261 § 2 k.p.c.). 

Za nieuzasadnioną odmowę udzielenia komornikowi wyjaśnień lub informacji przewidzianych powyżej albo za udzielanie informacji lub wyjaśnień świadomie fałszywych osoba odpowiedzialna może być na wniosek wierzyciela lub z urzędu ukarana przez komornika grzywną do pięciuset złotych. Grzywną taką może być również ukarany dłużnik, który zaniedba obowiązku powiadomienia o zmianie miejsca swego pobytu.

Jeżeli żądanie udzielenia wyjaśnień lub informacji skierowane było do osoby prawnej lub innej organizacji, ukaraniu grzywną podlega jej pracownik odpowiedzialny za udzielenie wyjaśnień lub informacji, a gdyby ustalenie takiego pracownika było utrudnione, ukaraniu podlega jej kierownik. Przed wydaniem postanowienia komornik wysłucha kierownika. 

Jak więc wynika z powyższego, komornik może zwrócić się do tych instytucji o udzielenie informacji, jednakże nie jest wykluczone, że nie uzyska żądanych informacji. W tym miejscu warto wskazać na treść art. 10 ust. 3 ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych, zgodnie z którym, akceptant jest obowiązany do zachowania procedur bezpieczeństwa określonych w umowie, o której mowa w art. 8 ust. 1, a w szczególności do nieudostępniania danych o posiadaczu lub użytkowniku osobom nieuprawnionym oraz do niedopuszczenia do nieprawidłowego użycia lub do skopiowania elektronicznego instrumentu płatniczego.

Zgodnie z art. 53a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji opłatę stałą w wysokości 3 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego komornik pobiera od wierzyciela w przypadku otrzymania zlecenia poszukiwania majątku dłużnika w trybie art. 7971 Kodeksu postępowania cywilnego. W razie nieuiszczenia opłaty w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, komornik zwraca wniosek zawierający zlecenie. W razie odnalezienia majątku dłużnika w trybie określonym powyżej komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 5 % szacunkowej wartości tego majątku, nie więcej jednak niż 100 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Opłata ta ulega zmniejszeniu o kwotę opłaty pobranej wcześniej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Mateusz

17.7.2012 17:42:41

Re: Informacje o rachunku a akceptant kart płatniczych

Czy sklep może ustalić sobie że płatność kartą jest od kwoty np.20 zł i nie obejmuje ona wyrobów tytoniowych. jeżeji można proszę podać artykuły kodeksu. Dziękuję


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Będzie wsparcie przedsiębiorców w uruchamianiu obrotu bezgotówkowego

  Aby przyspieszyć wzrost sieci urządzeń i ułatwić firmom rozpoczęcie przyjmowania płatności elektronicznych, podmioty polskiego rynku finansowego, tj. organizacje płatnicze, banki - wydawcy kart, (...)

 • Obsługa kart płatniczych a VAT od 1 lipca 2017 r.

  Minister ds. finansów wyjaśnił zwolnienie od podatku od towarów i usług czynności wykonywanych przez organizacje płatnicze na rzecz agentów rozliczeniowych i wydawców (...)

 • Reforma usług płatniczych

  Nowe przepisy mają zapewnić większą przejrzystość i spójność prawa w obszarze usług płatniczych. Będą też podstawą do stworzenia jednolitego rynku płatności w UE.

 • Umowa o kartę płatniczą

  Przez umowę o kartę płatniczą wydawca karty płatniczej zobowiązuje się wobec posiadacza karty płatniczej do rozliczania operacji dokonanych przy użyciu karty płatniczej, a posiadacz zobowiązuje (...)

 • Prawa korzystających z płatności elektronicznych w UE

  Poznaj prawa konsumentów (użytkowników usług płatniczych) wynikające z dyrektywy PSD2 oraz powiązanego prawa Unii Europejskiej. Chodzi o ich uprawnienia przy dokonywaniu płatności (...)

NA SKÓTY