Interpretacja orzeczenia sądu

Pytanie:

Czy sformułowanie: "spłata udziału w majątku wspólnym płatna od dnia prawomocności postanowienia i z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia płatności w terminie" użyte przez sąd w postanowieniu kończącym sprawę jest prawidłowe? Co oznacza sformułowanie "płatne od dnia"? Czy sąd prawidłowo sformułował postanowienie nie określając daty, do kiedy dłużnik ma spłacić wierzyciela? Co w tym przypadku oznacza: "spóźnienie płatności w terminie"? Jeśli sformułowanie to jest prawnie wadliwe, co zrobić by sąd wydał prawidłowo brzmiące postanowienie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Termin spełnienia świadczenia prawdopodobnie został określony przez sąd w postanowieniu w sposób pośredni, tzn. przez wskazanie, że spełnienie świadczenia powinno nastąpić niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia, czyli jeśli postanowienie nie zostało zaskarżone do sądu II instancji - po upływie 14 dni od doręczenia stronie postanowienia wraz z uzasadnieniem lub po upływie 14 dni od ogłoszenia postanowienia, jeśli uczestnik zrzekł się doęczenia. Orzeczenie staje się prawomocne, jeśli nie przysługuje od niego środek odwoławczy. "Spóźnienie płatności w terminie" będzie wówczas oznaczało niespełnienie świadczenia niezwłocznie po uprawomocnieniu się postanowienia. Jednakże rzeczywiście ma Pan rację, twierdząc, że oznaczenie terminu spełnienia świadczenia jest niejednoznaczne. Być może sąd miał na myśli zapis "płatne x dni od dnia prawomocności orzeczenia", a zaistniały w postanowieniu zapis jest po prostu błędem pisarskim (błędem pisarskim jest również opuszczenie jakiegoś wyrazu), wtedy możliwe jest złożenie wniosku o sprostowanie postanowienia. Innym możliwym rozwiązaniem jest złożenie wniosku o wykładnię orzeczenia (sąd, który wydał postanowienie rozstrzyga postanowieniem wątpliwości co do jego treści) do sądu który wydał postanowienie, w celu wyjaśnienia wątpliwości co do treści orzeczenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY