Karta E-101

Pytanie:

Pytanie dotyczy kraju UE - Holandii. Firma zagraniczna nie mająca siedziby na terenie Polski, zatrudniająca Polaków na terenie Polski, chce, żeby ci właśnie pracownicy mogli wykonywać pracę w siedzibie firmy (w kraju siedziby poza granicami Polski) i żeby na terenie tego kraju mogli korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego. Pracownicy Polscy zatrudnieni przez firmę zagraniczną na terenie Polski przejęli funkcję płatnika składek ZUS na podstawie rozporządzenia europejskiego, w związku z tym firma zagraniczna została odciążona od obowiązków płatnika składek ZUS. Czy pracownicy ci powinni wystąpić do swoich oddziałów ZUS z wnioskami o wydanie kart E-101 czy raczej firma zagraniczna powinna wystąpić z wnioskiem o wydanie kart 101 dla tych pracowników? Czy ja, jako osoba rozliczająca fizycznie wynagrodzenia dla wskazanych wyżej pracowników, w tym również sporządzająca i wysyłająca deklaracje ZUS oraz dokonująca płatności z ww. tytułu na podstawie umowy z firmą zagraniczną, mogłabym wyręczyć firmę zagraniczną? Czy mam prawo wystąpić o karty E 101 dla tych pracowników? Jak wyglądają formalności z załatwieniem takiej karty?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia  Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz.Urz. WE NR L 149 z dnia 5 lipca 1971 z późn. zm.), pracownik zatrudniony na terytorium Państwa Członkowskiego podlega ustawodawstwu tego państwa, nawet jeżeli zamieszkuje na terytorium innego Państwa Członkowskiego lub jeżeli przedsiębiorstwo lub pracodawca, który go zatrudnia ma swoją zarejestrowaną siedzibę, miejsce prowadzenia działalności lub znajduje się na terytorium innego Państwa Członkowskiego. Tak wiec zasadą jest to, że pracownik podlega ustawodawstwu miejsca pracy.
Rozporządzenie przewiduje kilka odstępstw od zasady ogólnej, w tym odstępstwa przewidziane w art. 14 lit a ii oraz b ii. Pierwszy z tych przepisów dotyczy pracownika delegowanego na okres nie przekraczający 12 miesięcy, oraz pracownika zatrudnionego w kilku krajach – jeżeli taki pracownik jest zatrudniony w przeważającej mierze na terytorium Państwa Członkowskiego, w którym zamieszkuje, podlega ustawodawstwu tego Państwa, nawet jeżeli zatrudniające go przedsiębiorstwo nie posiada zarejestrowanej siedziby, miejsca prowadzenia działalności oddziału, ani stałego przedstawicielstwa na tym terytorium. Zaświadczenie E-101 jest wydawane (poświadczane) prez ZUS w celu potwierdzenia możliwości zastosowana do danego pracownika wyjątku od zasady ogólnej, a więc prawa polskiego. Jeżeli w Państwa przypadku nie zachodzą wskazane wyjątki, (wskazujecie Państwo w opisie, że pracownicy mają podlegać ubezpieczeniu holenderskiemu) właściwym ustawodawstwem dla rozstrzygnięcia o ubezpieczeniu będzie ustawodawstwo holenderskie, a zaświadczenie E-101 dotyczące możliwości zastosowania prawa polskiego nie będzie wymagane.

Jeżeli natomiast zachodzą wyjątki to konieczne jest uzyskanie karty E-101. Aby uzyskać kartę, potrzebne jest wypełnienie kwestionariusza. Taki wniosek powinien być złożony co do zasady  przez pracodawcę delegującego pracowników. Jeżeli pracownik przejął obowiązki pracodawcy na podstawie umowy to powstaje wątpliwość kto powinien zwrócić się o wydanie formularza E-101 (należy przeanalizować, czy przejęcie obowiązków dotyczy również możliwości  wystąpienia o kartę E-101) Proszę również zapoznać się z poradą: Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej - zasady

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 29.4.2019

  Karta Polaka na cały świat

  Propozycja rządowa zakłada rozszerzenie ustawy o Karcie Polaka na cały świat tak, aby objąć jej przepisami wszystkie osoby posiadające polskie pochodzenie oraz wszystkie środowiska polonijne.

 • 21.4.2019

  Karta Praw Podatnika

  Zbiór podstawowych praw podatników, którym odpowiadają obowiązki organów podatkowych, zawiera projekt ustawy Karta Praw Podatnika. Wprowadzenie Karty za potrzebne uznaje Rzecznik (...)

 • 4.8.2018

  Czy deregulacja usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych była dobra?

  MF zaprasza do udziału w badaniu ankietowym, które dotyczy deregulacji usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 • 11.2.2015

  Karta podatkowa 2015

  Jak zmieniają się stawki karty podatkowej i ile wyniosą w 2015 roku? Jak wybrać tą metodę opodatkowania zamiast ogólnych zasad opodatkowania na podstawie skali podatkowej?

 • 9.6.2014

  Nowe wsparcie dla rodzin wielodzietnych

  Zniżki w państwowych muzeach, galeriach, placówkach sportowych, parkach narodowych oraz w komunikacji publicznej czy PKP. Być może wkrótce także system zniżek obejmie partnerów (...)