Kategorie wierzytelności w masie upadłości

Pytanie:

Jako poręczyciel kredytu zapłaciłam (poprzez zajęcie komornicze) za Spółkę z o.o. kwotę 10 tys. zł, po 24.09.2003 r., kiedy to ogłoszono upadłość kredytobiorcy. Zgłosiłam tę kwotę do masy upadłości. Do której kategorii zaspakajania wierzycieli Sąd powinien zaliczyć moją należność? Dodatkowo nadmieniam, że bank zgłosił całą swoją wierzytelność z tytułu w/w kredytu do masy upadłości.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Skoro upadłość została ogłoszona we wrześniu 2003 r., to będą mieć tu zastosowanie przepisy Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. obowiązującego do dnia wejścia w życie ustawy o prawie upadłościowym i naprawczym, czyli od 1 października 2003 r. Zgodnie z artykułem 157 w/w rozporządzenia wierzytelność współdłużnika lub poręczyciela upadłego z tytułu zwrotnego roszczenia będzie wciągnięta na listę w takiej wysokości, w jakiej współdłużnik lub poręczyciel zaspokoił wierzyciela. Poręczyciel bowiem w zakresie w jakim spłacił cudzy dług z tytułu poręczenia nabył spłaconą wierzytelność. Innymi słowy poręczyciel nabywa wierzytelność regresową do wysokości dokonanej zapłaty. Miejsce dłużnika głównego zastąpił poręczyciel, czyli w tym wypadku Pani. Natomiast zgodnie z artykułem 213 suma wydzielona na zaspokojenie wierzytelności, za którą poręczyła osoba trzecia, będzie wydana wierzycielowi w kwocie jeszcze mu należnej w dniu sporządzenia planu podziału, poręczycielowi zaś - w kwocie, jaką z tytułu poręczenia za upadłego zapłacił. Kategorii zaspokojenia nie określa samodzielnie sąd, czy też sędzia-komisarz, ale zgodnie z art. 152 w/w rozporządzenia sam wierzyciel, w zgłoszeniu wierzytelności powinien wymienić: 1) imię, nazwisko i firmę wierzyciela, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę; 2) wierzytelność wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej; 3) dowody wierzytelności; 4) kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona; 5) zabezpieczenia przywiązane do wierzytelności oraz oświadczenie, w jakiej prawdopodobnie sumie wierzytelność nie będzie zaspokojona z zabezpieczenia, jak również oświadczenie, czy wierzyciel zrzeka się zabezpieczenia w całości lub w części; 6) stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe lub administracyjne. Suma wydzielona na zaspokojenie wierzytelności, za którą poręczyła osoba trzecia, będzie wydana wierzycielowi w kwocie jeszcze mu należnej, w dniu sporządzenia planu podziału, poręczycielowi zaś - w kwocie, jaką z tytułu poręczenia za upadłego zapłacił. Dlatego też wydaje się, iż w opisanym przypadku Pani wierzytelność powinna zostać wciągnięta na listę, jako należąca do 5 kategorii.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: