Kilka egzekucji do wynagrodzenia a alimenty

Pytanie:

Pracownik jest zatrudniony w spółce z o.o., należne mu wynagrodzenie jest przekazywane komornikowi na podstawie zajęcia. Do spółki zgłosiła się matka córki tego pracownika, posiadająca uprawomocniony wyrok Sądu Rejonowego zasądzającego alimenty od naszego pracownika na rzecz jego córki. W wyroku jest zapis "Sąd Rejonowy ... stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości oraz poleca wszystkim urzędom oraz osobom ...". Wnioskująca matka w piśmie do spółki uzasadnia że spółka powinna jej, na podstawie tego wyroku wypłacać alimenty oraz podnosi że świadczenia alimentacyjne mają pierwszeństwo egzekucji nad innym egzekucjami, w związku z tym według wnioskującej alimenty powinny być wypłacane w pierwszej kolejności jej a dopiero później komornikowi na podstawie innego zajęcia. Pracownik wyraża zgodę na taki sposób egzekucji z wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia pracownika nie pozwalałaby na zaspokojenie komornika po wypłatach tych alimentów. Czy spółka powinna/może wykonać żądanie wnioskującej matki? Jeżeli tak to jakie czynności spółka powinna wykonać wobec dotychczas egzekwującego komornika? Gdyby powyższe wypłaty z wynagrodzenia nie byłyby możliwe prawnie, to co można poradzić wnioskującej w udzielanej odpowiedzi?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z zadanego pytania wynika, że w stosunku do pracownika spółki jest już prowadzona egzekucja z jego wynagrodzenia. Obecnie do spółki zgłosiła się matka dziecka pracownika przestawiając wyrok zasądzający alimenty i wnosząc o wypłacanie jej alimentów, a nie komornikowi, który zajął wynagrodzenie.
Zgodnie z art. 88 kodeksu pracy, przy zachowaniu zasad dotyczących potrącania z wynagrodzenia za pracę,  potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych pracodawca dokonuje również na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego. bez postępowania egzekucyjnego, z wyjątkiem przypadków gdy:
  1. świadczenia alimentacyjne mają być potrącane na rzecz kilku wierzycieli, a łączna suma, która może być potrącona, nie wystarcza na pełne pokrycie wszystkich należności alimentacyjnych,
  2. wynagrodzenie za pracę zostało zajęte w trybie egzekucji sądowej lub administracyjnej.
Co do zasady należności alimentacyjne mogą być potrącane z wynagrodzenia za pracę bez „pośrednictwa" komornika. Przepis wyklucza jednak wprost  taką możliwość w sytuacji, gdy wynagrodzenie zostało wcześniej zajęte wskutek prowadzonej egzekucji.
W opisywanej w pytaniu sytuacji matka powinna udać się do komornika (oczywiście o ile pracownik nie będzie dobrowolnie przekazywał odpowiednich kwot z wynagrodzenia, które otrzymuje po potrąceniu kwot z tytułu zajęcia komorniczego), który po wszczęciu postępowania egzekucyjnego może zająć również wynagrodzenie pracownika, o czym poinformuje pracodawcę, wskazując by ten przekazywał zajęte wynagrodzenie komornikowi. Zaspokojenie dłużników odbywać się będzie po sporządzeniu przez komornika planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji w kolejności określonej przez przepisy.


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: