e-prawnik.pl Porady prawne

Koncesja na działalność w zakresie ochrony osób

Pytanie:

Czy firma, która chciałaby prowadzić szkolenia dla licencjonowanych pracowników ochrony musi spełniać formalne wymogi? Jeśli tak to jakie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Koncesja na działalność w zakresie ochrony osób

14.10.2003

Ustawa o ochronie osób i mienia stanowi, iż podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wymaga uzyskania koncesji, określającej zakres i formy prowadzenia tych usług. Do wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć: dokument określający status przedsiębiorcy, adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania, wraz ze wskazaniem obszaru i miejsca wykonywania działalności gospodarczej, zakresu oraz formy usług ochrony osób i mienia, terminu ważności koncesji i daty rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, urzędowo poświadczoną kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie licencji drugiego stopnia osoby lub osób uprawnionych do złożenia wniosku o wydanie koncesji (przedsiębiorca będący osobą fizyczną, jeżeli posiada licencję drugiego stopnia pracownika ochrony fizycznej lub licencję drugiego stopnia pracownika zabezpieczenia technicznego, oraz przedsiębiorca niebędący osobą fizyczną, jeżeli taką licencję posiada co najmniej jedna osoba będąca wspólnikiem spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej, członkiem zarządu, prokurentem lub pełnomocnikiem ustanowionym przez przedsiębiorcę do kierowania działalnością określoną w koncesji), zaświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy oraz innych osób składających wniosek o wydanie koncesji, dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu będącego siedzibą przedsiębiorcy i miejscem wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, wydane przez właściwy urząd statystyczny, albo urzędowo poświadczoną jego kopię, zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego stwierdzające, iż przedsiębiorca nie zalega z wpłatami należności budżetowych. Jeśli przedsiębiorca nie jest osobą fizyczną, wówczas do wniosku jest obowiązany dodatkowo dołączyć: umowę (statut) spółki, akt założycielski lub inny przewidziany przepisami prawa dokument dotyczący utworzenia, działalności i organizacji przedsiębiorcy albo urzędowo poświadczone ich kopie, odpis z właściwego rejestru, jeżeli przedsiębiorca podlega wpisowi do rejestru, wykaz członków zarządu, prokurentów i pełnomocników, z podaniem adresów ich miejsc zamieszkania, listę udziałowców lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 50% udziałów lub akcji, dokument określający proporcje udziału kapitału polskiego i obcego w spółce oraz jego wysokość, z podaniem adresów siedziby lub miejsc zamieszkania wspólników - gdy spółka jest podmiotem z udziałem zagranicznym. Organem koncesyjnym jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (4)

Re: Koncesja na działalność w zakresie ochrony osób

Paweł

3.6.2010 13:13:16

Re: Koncesja na działalność w zakresie ochrony osób

Witam Serdecznie . Mam pytanie czy opłatę za koncesję ochrony osób i mienia płacę przed wysłaniem wniosków i załączników czy po otrzymaniu koncesji proszę powiedzieć jaka jest obecnie kwota za koncesje którą należy opłacić za odp bardzo dziękuję.

Re: Koncesja na działalność w zakresie ochrony osób

sddd

15.11.2009 11:43:47

Re: Koncesja na działalność w zakresie ochrony osób

Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia realizowanej w formie: 1. bezpośredniej ochrony fizycznej: stałej lub doraźnej, polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych, 2. zabezpieczenia technicznego, polegającego na: montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania, montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania. Do prowadzenia działalności w zakresie prowadzenia szkoleń na licencję nie jest wymagana koncesja. poza ładną fotką tego ,,prawnika" wiedza poniżej normy.

Re: Koncesja na działalność w zakresie ochrony osób

dd

15.11.2009 11:39:3

Re: Koncesja na działalność w zakresie ochrony osób

Jeżeli wszystkie porady prawne są na takim poziomie to dziwne jest, że ktokolwiek jeszcze zadaje tu pytania:) chyba że są na takim samym poziomie jak firma, która udziela odp.

Re: Koncesja na działalność w zakresie ochrony osób

bartek d.

15.11.2009 11:35:54

Re: Koncesja na działalność w zakresie ochrony osób

Myślę, że redaktor nie zrozumiał pytania...:)

Pokaż wszystkie komentarze (4)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ