e-prawnik.pl Porady prawne

Konsorcjum w zamówieniach publicznych

Pytanie:

Czy konsorcjum składające się z dwóch podmiotów, spośród których jeden posiada np. koncesję na obrót paliwami ciekłymi, a drugi z kolei spełnia jeden z wymogów z art. 129 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych, pozwalających na niestosowanie ustawy o zamówieniach publicznych oraz jednoczesny wymóg wykonywania usług na rzecz zamawiającego przez okres poprzednich trzech lat, można traktować jako podmiot, o których mowa w art. 129 ustawy o zamówieniach publicznych? Zaznaczam, że każdy z konsorcjantów spełnia wymogi uczestniczenia w przetargach na zamówienia publiczne i nie zachodzi wobec nich jakiekolwiek wyłączenie.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Konsorcjum w zamówieniach publicznych

14.9.2005

Wspomniany w pytaniu artykuł 129 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi: „Ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych na usługi udzielanych podmiotom:

  1. z którymi zamawiający sporządzają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
  2. w których zamawiający posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, sprawują nadzór nad organem zarządzającym lub posiadają prawo mianowania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego,
  3. które posiadają ponad połowę udziałów albo akcji zamawiającego, sprawują nadzór nad jego organem zarządzającym lub posiadają prawo mianowania ponad połowy składu jego organu nadzorczego lub zarządzającego,
  4. które wspólnie z zamawiającym podlegają określonemu w pkt 3 wpływowi innego podmiotu
    - jeżeli w okresie poprzednich 3 lat co najmniej 80 % przeciętnych przychodów tych podmiotów osiąganych ze świadczenia usług w państwach Unii Europejskiej pochodziło ze świadczenia usług na rzecz zamawiającego lub podmiotów, o których mowa w pkt 1-4”.

Przepis ten zatem zwalnia z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku zamówień sektorowych na usługi, których wykonawcą jest podmiot powiązany z zamawiającym na zasadach określonych w ust. 1 pkt 1-4. Ramowe skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzają podmioty pełniące rolę podmiotu dominującego w grupie kapitałowej. Pojęcie grupy kapitałowej zostało zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy o rachunkowości (rozumie się przez to jednostkę dominującą wraz z jednostkami zależnymi i niebędącymi spółkami handlowymi jednostkami współzależnymi).
Ustawę stosuje się do zamówień udzielanych w ramach grupy kapitałowej, jeśli wykonawca nie jest objęty skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym na podstawie art. 56-58 ustawy o rachunkowości, chyba że wchodzą w grę powiązania określone w art. 129 ust. 1 pkt 2-4.
Przez pojęcie poprzednich 3 lat należy rozumieć lata bilansowe, bowiem dopiero sporządzenie sprawozdania finansowego za dany rok bilansowy umożliwia ustalenie wielkości przeciętnych przychodów podmiotów powiązanych.

Wyłączenie zastosowania ustawy o zamówieniach publicznych będzie możliwe, jeśli grupę kapitałową tworzy zamawiający i oba podmioty stojące po stronie wykonawcy. Przy czym istnienie konsorcjum nie oznacza, iż jego podmioty tworzą automatycznie grupę kapitałową.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ