e-prawnik.pl Porady prawne

Korekta wysokości odpisu na ZFŚS

Pytanie:

Chcę dokonać ostatecznego rozliczenia środków ZFŚS z tytułu naliczenia odpisów w 2005 r. W jaki sposób ustalić przeciętną liczbę zatrudnionych w danym miesiącu pracowników, jeśli w ciągu danego okresu liczba osób zatrudnionych wahała się? Na początku miesiąca było zatrudnionych 32, a na koniec 29 osób w przeliczeniu na pełne etaty? Czy w takiej sytuacji w danym miesiącu mam przyjąć liczbę etatów 32 czy średnią z pierwszego i ostatniego dnia miesiąca tj. 30,5?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Korekta wysokości odpisu na ZFŚS

15.12.2005

Odpis na fundusz nalicza się w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych w roku kalendarzowym, a nie w stosunku do liczby zatrudnionych na początku roku kalendarzowego. Liczba zatrudnionych na początku roku kalendarzowego decyduje tylko, o istnieniu lub braku obowiązku pracodawcy tworzenia funduszu w danym roku kalendarzowym. Podstawę naliczania odpisu, stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych w zakładzie pracy, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby osób zatrudnionych w zakładzie, obejmująca pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony i określony na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy), pracowników przebywających na urlopach wychowawczych.

Przy obliczaniu przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym (obrachunkowym) dodaje się przeciętne liczby zatrudnionych w poszczególnych miesiącach i otrzymaną sumę dzieli się przez 12. Przeciętna liczba zatrudnionych w danych miesiącach jest obliczana w ten sposób, że jeśli były wahania w zatrudnieniu, to najmniejszą liczbę dodaje się do największej i dzieli przez 2. Przy obliczaniu przeciętnej liczby zatrudnionych uwzględnia się wszystkich pracowników, także korzystających z urlopów wychowawczych. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy przelicza się na zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ