Koszty egzekucji

Pytanie:

Po wszczęciu egzekucji przez komornika strony dokonały (bez udziału komornika) potrąceń wzajemnych należności, co spowodowało całkowite zaspokojenie wierzyciela. Czy w związku z tym komornik może żądać ustalonych wcześniej przez tego komornika kosztów egzekucji?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W celu udzielenia odpowiedzi na to pytanie, należy odwołać się do przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z artykułem 770 dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Koszty ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem. Koszt egzekucji ustala postanowieniem komornik, jeżeli przeprowadzenie egzekucji należy do niego. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie stronom oraz komornikowi. Zgodnie natomiast z artykułem 770[1] prawomocne postanowienie komornika w przedmiocie kosztów podlega wykonaniu po uprawomocnieniu się bez potrzeby zaopatrywania go w klauzulę wykonalności.

Z opisu stanu faktycznego nie wynika jednak, iż zostały przedsięwzięte jakiekolwiek czynności zmierzające do umorzenia egzekucji, czy też jakiegokolwiek zaprzestania działań komorniczych. Proszę zwrócić uwagę, iż przepisy nie stanowią, iż koszty podlegają ściągnięciu w razie dokonania czynności komorniczych. Z zacytowanego powyżej przepisu wynika zasada zwrotu kosztów „niezbędnych do celowego przeprowadzenia egzekucji”.

Do niezbędnych kosztów egzekucji należą – między innymi – koszty sądowe, koszty przejazdu do sądu (komornika) strony lub jej pełnomocnika oraz równowartość zarobku utraconego przez stronę (lub jej pełnomocnika) wskutek stawiennictwa w sądzie (w biurze komornika), choćby nie była do tego wzywana.

Jeśli chodzi o koszty postępowania egzekucyjnego przed komornikiem, to ustalenie tych kosztów należy do komornika, który też powinien kierować się przesłankami określonymi w art. 98 i nast. k.p.c. i art. 770 k.p.c. Szczegółowe składniki tych kosztów ustala ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Komornik pobiera od strony, która wniosła o dokonanie czynności zaliczkę na pokrycie wydatków, przy czym od uiszczenia zaliczki uzależnia podjęcie czynności egzekucyjnych. Wydatkami poniesionymi w toku egzekucji są: należności biegłych, koszty ogłoszeń w pismach, koszty transportu specjalistycznego, przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą komornika, przechowywania i ubezpieczenia zajętych ruchomości, należności osób powołanych, na podstawie odrębnych przepisów do udziału w czynnościach, koszty działania komornika wybranego przez wierzyciela w ramach właściwości sądu apelacyjnego, koszty doręczenia środków pieniężnych przez pocztę lub przelewem bankowym.

Poza zaliczką na wydatki w toku egzekucji, komornik pobiera opłaty egzekucyjne za prowadzenie egzekucji i inne czynności egzekucyjne wymienione w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji.
Co do opisanej sytuacji to należy podkreślić, iż – jak już było wspomniane – koszty egzekucyjne ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem; prowadzenie odrębnej egzekucji w tym celu jest zbędne, chyba że chodzi o egzekucję prowadzoną przez sąd jako organ egzekucyjny albo gdy po wszczęciu egzekucji roszczenie wierzyciela uległo zaspokojeniu tak, że zostały nie zaspokojone tylko koszty, które postanowieniem ustalił sąd lub komornik. Postanowienie komornika o ustaleniu kosztów, po jego uprawomocnieniu się, podlega wykonaniu w drodze egzekucji, bez zaopatrywania go w klauzulę wykonalności.

 Podstawę ustalenia kosztów egzekucji, do których zaliczyć należy opłaty egzekucyjne pobierane przez komornika, stanowią odsetki, koszty i inne należności podlegające egzekucji wraz ze świadczeniem głównym w dniu złożenia wniosku lub rozszerzenia egzekucji. Tak więc wzajemne uregulowanie należności po wpłynięciu wniosku do komornika nie ma znaczenia dla ustalenia kosztów postępowania egzekucyjnego. Komornik jest uprawniony do pobrania kosztów egzekucyjnych w pierwotnej wysokości, choćby nie podjął żadnych czynności w celu wyegzekwowania roszczenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: