Koszty po uchyleniu klauzuli wykonalności

Pytanie:

Sąd wskutek swego błędu nadał klauzulę wykonalności nieprawomocnemu nakazowi zapłaty. Wierzyciel złożył do właściwego miejscowo komornika wniosek egzekucyjny przedkładając uzyskany z Sądu tytuł wykonawczy. Komornik po wyegzekwowaniu długu (poprzez zajęcie konta bankowego) umorzył na podstawie art. 825 kpc par 2 postępowanie egzekucyjne postanawiając jednakże o kosztach egzekucyjnych w oparciu o art. 45 ust. 2 w zw. z art. 49 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Czy w związku z przedstawioną sytuacją istnieje jakaś droga prawna uniknięcia zapłaty kosztów bądź ich późniejsze odzyskanie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Za dokonaną egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową. Cała opłata stosunkowa wynosi 15 % wartości egzekwowanego świadczenia, jednak nie może być niższa niż 1/10 i wyższa niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Opłatę ustala się w wysokości odpowiedniej do poniesionych przez komornika wydatków, nakładu jego pracy oraz wartości wyegzekwowanej części świadczenia zgłoszonego do egzekucji. Opłatę tę komornik pobiera również w wypadku umorzenia postępowania na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 823 kodeksu postępowania cywilnego. W tym celu komornik wydaje postanowienie, w którym wzywa dłużnika do uiszczenia należności z tytułu opłat w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie po uprawomocnieniu podlega wykonaniu w drodze egzekucji bez zaopatrywania w klauzulę wykonalności. Podstawą ustalenia wysokości opłaty są egzekwowane należności według stanu na dzień wyegzekwowania lub umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Komornik nie jest uprawniony do obciążenia wierzyciela opłatą egzekucyjną od wyegzekwowanej części świadczenia pieniężnego lub jego niewyegzekwowania w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek dłużnika na podstawie art. 825 pkt 2 kpc.  Wydaje się zatem, że Pan takich kosztów nie powinien ponosić, zwłaszcza, że klauzulę wykonalności nadano na skutek błędu sądu.

Należy nadmienić, że jeżeli stronie przysługuje zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu rozpoznawczym z mocy ustawy lub z mocy odpowiedniego postanowienia sądu, to zwolnienie to rozciąga się również na postępowanie egzekucyjne. O przyznaniu zwolnienia lub o jego cofnięciu decyduje zawsze sąd, a nie komornik.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: