Kurator dla spółki z o.o.

Pytanie:

Wszcząłem egzekucje sądową przeciwko spółce z o.o. Okazało się jednak, że jedyny członek zarządu nie żyje i spółka nie ma reprezentacji. W związku z powyższym komornik wezwał mnie do wystąpienia o ustanowienie kuratora dla spółki w celu dalszego prowadzenia egzekucji. Sąd ustanowił kuratora i w postanowieniu użył zdania: \"w celu prowadzenia spraw spółki\". W międzyczasie okazało się, że przeciwko spółce toczy się inne postępowanie sądowe, do którego się przyłączyłem. Czy w toku tego nowego postępowania mogę wskazać tego samego kuratora do reprezentowania spółki, czy też ma on umocowanie tylko do egzekucji, w związku z którą został ustanowiony i do innego postępowania musi być oddzielny kurator ustanowiony w odrębnym postanowieniu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W myśl art. 69 kodeksu postępowania cywilnego dla strony, która nie ma zdolności procesowej, która nie ma przedstawiciela ustawowego, jak również dla strony nie mającej organu powołanego do jej reprezentowania, sąd na wniosek strony przeciwnej ustanowi kuratora, jeżeli strona ta podejmuje przeciwko drugiej stronie czynność procesową nie cierpiącą zwłoki. Postanowienie sądu może zapaść na posiedzeniu niejawnym. Zgodnie natomiast z art. 42 kodeksu cywilnego kurator jest ustanawiany dla osoby prawnej, jeśli ta nie może prowadzić swoich spraw z braku powołanych do tego organów. Jak dalej stanowi kodeks, kurator powinien postarać się niezwłocznie o powołanie organów osoby prawnej, a w razie potrzeby o jej reprezentację. Ustanowienie kuratora następuje na wniosek strony procesu, która zamierza dokonać czynności niecierpiącej zwłoki. Wniosek taki może być złożony zarówno przed wniesieniem pozwu, jak i z chwilą jego wnoszenia, a także w toku całego postępowania. O jego wniesieniu bowiem decyduje konieczność dokonania czynności, która w danym etapie postępowania (lub przed tym postępowaniem) musi być podjęta natychmiast, ponieważ późniejsze jej dokonanie grozi poważnymi konsekwencjami procesowymi dla strony, która chce tę czynność podjąć (por. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 9 października 1972 r., sygn. I CZ 55/72).

Kurator, podlega stałemu nadzorowi sądu, który go ustanowił, i który ma obowiązek respektowania jego zarządzeń, a w razie ich niewykonywania może zostać ukarany grzywną. Ponadto jeśli dopuszcza się on czynów lub zaniedbań naruszających dobro podmiotu dla którego został ustanowiony, to sąd może go zwolnić z pełnienia obowiązków.

Jeśli sąd ustanowił kuratora w celu prowadzenia spraw spółki, a nie jest to kurator do zastępowania w sprawie to będzie miał on umocowanie do występowania we wszystkich sprawach toczących się przeciwko spółce.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY