Montaż kolektorów słonecznych na dachu domu mieszkalnego

Pytanie:

Czy montaż kolektorów słonecznych na dachu domu mieszkalnego wymaga zgłoszenia lub pozwolenia na budowę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 lit. b, roboty budowlane polegające na instalowaniu urządzeń o wysokości powyżej 3 metrów na obiektach budowlanych, wymaga zgłoszenia właściwemu organowi.

Poniżej przedstawiamy wymogi takiego zgłoszenia oraz procedurę.

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć także oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także inne wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie.

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw, w drodze decyzji. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu (w drodze decyzji) i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Zgłoszenia należy dokonać właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej. Zadania te wykonują następujące organy: starosta, wojewoda oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Wobec powyższego dla uniknięcia wszelkich formalności należy dopilnować aby wysokość kolektora słonecznego nie przekroczyła 3 m.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: