e-prawnik.pl Porady prawne

Obciążenie hipoteką mieszkania - spłata pożyczki

Pytanie:

Mam zaciągniętą pożyczkę w banku, którą z trudem spłacam. Obecnie posiadam wykupione mieszkanie własnościowe. Czy istnieje możliwość zwrócenia się do banku o obciążenie niespłaconą kwota pożyczki hipoteki mojego mieszkania i uwolnienie się chociaż na jakiś czas od spłacania rat?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Obciążenie hipoteką mieszkania - spłata pożyczki

28.3.2012

Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności:  

1) strony umowy,  

2) kwotę i walutę kredytu,  

3) cel, na który kredyt został udzielony,  

4) zasady i termin spłaty kredytu,  
4a) w przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska, szczegółowe zasady określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego w szczególności wyliczana jest kwota kredytu, jego transz i rat kapitałowo-odsetkowych oraz zasad przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu, 
5) wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany,  
6) sposób zabezpieczenia spłaty kredytu,  
7) zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu,  
8) terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych,  
9) wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje,  
10) warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.

Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Mogą także zmodyfikować już zawartą umowę stosując się do ustalonych warunków dokonywania zmian umowy. Planowana zmiana wymagałaby zgody banku. Nie ma przeszkód, by przedstawić taką propozycję, jednak nie wiadomo jak odniesie się do niej bank.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ