Na jakich zasadach udzielany jest urlop na podratowanie zdrowia?

Pytanie:

Pracuję jako nauczycielka w szkole podstawowej od 10 lat. Chciałabym wziąć urlop na poratowanie zdrowia. Chciałabym wiedzieć na jakich zasadach udzielany jest taki urlop? Czekam na Państwa odpowiedź.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie następujących aktów prawnych: - ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 (Dz.U.06.97.674 j.t); - rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. z dnia 30 listopada 2005 r.); - oraz analizy orzecznictwa sądowego dotyczącegoporuszanej problematyki.

Zacząć należy od tego, iż projekt ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela i niektórych innych ustaw, w którym znajdują się między innymi zmiany dotyczące zasad udzielania urlopu dla poratowania zdrowia, znajduje się obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych. Oznacza to, że nie sposób przewidzieć, kiedy zakończy się procedura legislacyjna, a zatem także - kiedy i w jakim kształcie zmiany dotyczące interesujących Panią kwestii wejdą w życie. Tymczasem w mocy pozostają zasady udzielania nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia określone w obecnie obowiązujących przepisach, przede wszystkim w art. 73 Karty Nauczyciela (dalej: KN). Przesłanki udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia zostały określone w sposób następujący:

1) musi on być zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć i na czas nieokreślony;

2) musi posiadać przynajmniej 7 lat stażu pracy w szkole przed udzieleniem pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia;

3) musi otrzymać zalecenia lekarskie dotyczące leczenia, które ma być przeprowadzone w czasie urlopu.

W przypadku łącznego spełnienia wyżej wymienionych przesłanek, dyrektor musi udzielić nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku (podstawa prawna: art. 73 ust. 1 KN). Wynika to ze sformułowania, użytego w art. 73 ust. 1 KN, dyrektor udziela. Nie pozostawia ono wątpliwości, że nauczyciel legitymujący się odpowiednim stażem pracy i wymiarem zatrudnienia, któremu zostanie zalecone leczenie, musi otrzymać urlop dla poratowania zdrowia.

W związku z potrzebą uzyskania orzeczenia lekarskiego w celu otrzymania urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel nie ponosi żadnych kosztów (podstawa prawna: art. 73 ust. 9 KN). Procedura uregulowana jest w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (dalej: rozporządzenie). Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela, zwany dalej „lekarzem”, orzeka o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, zwanego dalej „urlopem”, na podstawie:

1) wyników przeprowadzonego przez siebie badania lekarskiego;

2) wyników badań pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych, których wykonanie uzna za niezbędne;

3) dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia (podstawa prawna:§2 rozporządzenia).

Orzeczenie sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden doręcza się nauczycielowi, drugi przesyła dyrektorowi szkoły, a trzeci dołącza się do indywidualnej dokumentacji osoby badanej (podstawa prawna: §3 ust.1 rozporządzenia). Nauczyciel lub dyrektor szkoły zatrudniającej nauczyciela może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, wnieść odwołanie od jego treści wraz z uzasadnieniem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie, do organu odwoławczego, którym jest wojewódzki ośrodek medycyny pracy właściwy ze względu na miejsce wydania orzeczenia. Lekarz, za pośrednictwem którego jest wnoszone odwołanie, przekazuje je w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia do właściwego organu odwoławczego wraz z kopią dokumentacji medycznej badania stanowiącego podstawę wydania orzeczenia (podstawa prawna:§4 rozporządzenia).

Organ odwoławczy wydaje orzeczenie, które jest ostateczne, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania odwołania, na podstawie:

1) wyników przeprowadzonego przez siebie badania lekarskiego;

2) wyników dodatkowych badań pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych, których wykonanie uzna za niezbędne;

3) kopii pierwotnego orzeczenia (podstawa prawna: §5 rozporządzenia).

Jednocześnie udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia nie jest możliwe bez wniosku nauczyciela (tak: Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 lipca 2006 r.; sygn.I PK 47/06).

Co prowadzi do konkluzji, że w celu uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia, będąc zatrudniona w pełnym wymiarze godzin i posiadając 14 lat stażu pracy w szkole, musi Pani przedłożyć dyrektorowi:

a) wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia, dla którego nie ma prawnie określonego wzoru, co oznacza, że wystarcza dokument adresowany do dyrektora, zatytułowany jako WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU DLA PORATOWANIA ZDROWIA, o przykładowej treści: „W związku z potrzebą poddania się leczeniu, zaleconemu w załączonym orzeczeniu lekarskim, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie art. 73 ustawy Karta Nauczyciela, od dnia... do dnia....”;

b) orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, wydane przez Pani lekarza, którego wzór określony jest w załączniku do omówionego wyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Podsumowując:

1) w celu uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia należy spełnić przesłanki dotyczące wymiaru i stażu zatrudnienia określone w art. 73 ust. 1 KN oraz złożyć wniosek o jego udzielenie do dyrektora szkoły; 

2) do wniosku należy dołączyć orzeczenie swojego lekarza o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, wydane zgodnie z przepisami, które szczegółowo omówiliśmy; 
3) od orzeczenia lekarskiego dyrektor może się odwołać, jednak orzeczenie organu odwoławczego jest ostateczne i jeśli stwierdzona w nim zostanie potrzeba przeprowadzenia leczenia, dyrektor ma obowiązek udzielić nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia; 

Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: