Należność z tytułu OC

Pytanie:

Na okres 05.10.2008 - 04.10.2009 posiadałem polisę komunikacyjną OC. Z dniem 05.10.2009 zmieniłem ubezpieczyciela. Do poprzedniego ubezpieczyciela wysłałem zawiadomienie datowane na 05.10.2009, które zostało nadane na poczcie za potwierdzeniem dnia 19.10.2009. Składka na rok 2010 została opłacona do nowego ubezpieczyciela. Z dniem 23.01.2010 sprzedałem samochód. Poprzedni ubezpieczyciel domaga się składki za okres 05.10.2009-23.01.2010 uznając, że \"wypowiedzenie zostało złożone po terminie i dlatego nie wnosi ono nic do sprawy\" - cytat z wezwania do zapłaty od poprzedniego ubezpieczyciela z dnia 19.02.2010. Czy istnieje możliwość przywrócenia terminu (ewentualnie może poprzedni ubezpieczyciel wcale nie ma racji co do terminu) i nieopłacenia należności, czy sprawa jest bezprzedmiotowa i trzeba przekaz wysłać?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy. Umowa ubezpieczenia kończyła się w dniu 5.10, natomiast nadanie na poczcie nastąpiło w dniu 19.10 Nawet nadanie w dniu 5.10 nie pozwoliłoby na zachowanie terminu z art. 28 ustawy, jest to bowiem dzień, w którym upływa okres 12 miesięcy. Umowa uległa, na mocy przepisu ustawy, przedłużeniu. Terminy materialnoprawne, w odróżnieniu od procesowych, nie podlegają przywróceniu. 

Zgodnie z art. 31 ustawy w razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nabywca wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu mechanicznego. W razie niewypowiedzenia przez nabywcę pojazdu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w terminie określonym w ust. 1, zakład ubezpieczeń może dokonać ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, poczynając od dnia zbycia pojazdu, z uwzględnieniem zniżek przysługujących nabywcy oraz zwyżek go obciążających, w ramach obowiązującej taryfy składek. Wobec powyższego Zakład Ubezpieczeń słusznie domaga się od Pana składki za okres od 5.10.2009 do 23.01.2010 r.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • ZAW-NR - czyli donos na kontrahenta

  Od 1 stycznia 2020 r. na podatki.gov.pl udostępniono Zawiadomienie ZAW-NR, czyli zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w Wykazie podatników (...)

 • Ważne zmiany w przedawnieniu należności z tytułu składek wobec ZUS

  Zagadnienie długości okresu przedawnienia należności z tytułu składek względem ZUS (składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe oraz zdrowotne, do których stosuje się te (...)

 • Metoda kasowa a terminy odliczeń

  Metoda kasowa jest szczególnym sposobem rozliczania się małych podatników, który polega na tym, iż obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności (nie później (...)

 • Ulga na złe długi

  Ustawa o podatku od towarów i usług (dalej VAT) umożliwia odzyskanie podatku należnego związanego z nie zapłaconymi wierzytelnościami. Instytucja ta, potocznie zwana „ulgą za złe długi”, (...)

 • Diety krajowe - Sposób rozliczania delegacji służbowych na obszarze kraju - delegacje krajowe

  Podróżą służbową jest wykonywanie polecenia określonego przez pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub stałe miejsce pracy pracownika. Polecenie (...)

NA SKÓTY