Naruszenie obowiązków w okresie próby

Pytanie:

Wyrokiem karnym, który uprawomocnił się 04.06.2003 r., mój nierzetelny kontrahent został skazany na karę 1,5 roku pozbawienia wolności i grzywnę. Na mocy art. 69 par. 1 i 2 kk i art. 70 par. 1 pkt 1 kk, sąd warunkowo zawiesił wykonanie ww. kary pozbawienia wolności na okres próby lat 4. Na mocy art. 72 par.2 kk sąd zobowiązał skazanego do naprawienia szkody przez zapłatę określonej kwoty (równowartość zagarniętego mojego mienia) na moją rzecz, w terminie 24 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku jw. Czy wobec tego, że skazany nie naprawił mi szkody przez zapłatę kwoty określonej przez sąd powinienem wszcząć jakieś działania by skazany naprawił mi szkodę przez zapłatę danej kwoty oraz czy niezapłacenie tej kwoty po terminie wyznaczonym przez sąd (24 miesiące) będzie miało wpływ na wykonanie zawieszonej kary pozbawienia wolności w okresie próby wynoszącym 4 lata? Czy sąd może w ogóle z tej przyczyny odwiesić wykonanie kary?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 75 kodeksu karnego Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności.

Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone wyżej albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych. Zarządzenie wykonania kary nie może nastąpić później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Okres próby wynosi 4 lata, a zatem jeszcze nie upłynął. Jeśli do upływu 24 miesięcy sprawca, któremu karę zawieszono nie uiści kwoty w postaci naprawienia szkody, to tym samym nie wykonał nałożonego na niego środka w postaci naprawienia szkody. Sąd w takim przypadku może podjąć zawieszone postępowania, lecz nie musi.

Zgodnie natomiast z art. 107 kodeksu postępowania karnego Sąd, który orzekał co do roszczeń majątkowych, nadaje na żądanie osoby uprawnionej klauzulę wykonalności orzeczeniu podlegającemu wykonaniu w drodze egzekucji. Za orzeczenia co do roszczeń majątkowych uważa się również orzeczenia nakładające obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz nawiązkę orzeczoną na rzecz pokrzywdzonego, jeżeli nadają się one do egzekucji w myśl przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Po nadaniu klauzuli wykonalności roszczenie z tytułu naprawienia szkody może być dochodzone w postępowaniu egzekucyjnym przez komornika. Klauzula wykonalności może być nałożona po tym jak roszczenie stanie się wymagalne, czyli po upływie okresu 24 miesięcy. Obowiązek bowiem został przez sąd w wyroku odroczony w czasie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: