Naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych

Pytanie:

Rozwiązano ze mną umowę o pracę bez wypowiedzenia na mocy Art. 52 § 1 pkt 1, z powodu iż dopuściłam się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, polegających na tym, iż w latach 2002-2003 nie dopełniałam obowiązków służbowych wynikających z obowiązującego Regulaminu. Regulamin ten nie był moim podstawowym regulaminem w zakresie obowiązków pracowniczych. Nie jestem jedyną osobą zwolnioną z pracy. Ten sam sposób rozwiązania umowy o pracę zastosowano wobec 3 innym osób, natomiast pozostałe 4 osoby pracujące na tym samym stanowisku otrzymały nagany z wpisem do akt. Nigdy mój pracodawca nie stosował uwag, zastrzeżeń czy nieprawidłowości w latach 2002-2003 w stosunku do Regulaminu, w myśl którego zarzuca mi się nieprzestrzeganie podstawowych obowiązków pracowniczych. W myśl Art. 52 § 2 Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. Czy zatem słusznie pracodawca zarzuca mi lata 2002-2003 jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych? Czy nie został przekroczony tutaj termin 1 m-ca wypowiedzenie umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym? Czy pracodawca nigdy nie mając zastrzeżeń i uwag do naszej pracy (staż pracy osób zwolnionych od 8 do 15 lat), nie powinien wystosować w latach 2002-2003 wniosków formalnych, że nie przestrzegamy Regulaminu i wyjaśnić nam postawionych zarzutów? Przypuszczamy, iż jest to typowe zrzucenie odpowiedzialności osób nadzorujących na pracownika.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy jest uwarunkowane ciężkim naruszeniem przez pracownika jego podstawowych obowiązków. Obowiązki wyszczególnione w regulaminie pracy mogą być uznane za podstawowe obowiązki pracownika. Regulamin normuje bowiem organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników (art. 104 Kodeksu pracy). Aby skutecznie i zasadnie rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia pracodawca musi działać również w zgodzie z art. 52 par. 2 Kodeksu pracy. Przepis ten stanowi, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. Według poglądu Sądu Najwyższego, wyrażonego w wyroku z dnia 21 października 1999 r. (I PKN 318/99; OSNAPiUS 2001/5 poz. 155) bieg miesięcznego terminu z art. 52 § 2 kp rozpoczyna się dopiero od chwili, w której pracodawca uzyskał w dostatecznym stopniu wiarygodne informacje uzasadniające jego przekonanie, że pracownik dopuścił się czynu nagannego w stopniu usprawiedliwiającym niezwłoczne rozwiązanie umowy o pracę. Ponadto Sąd Najwyższy stwierdził jeszcze w wyroku z dnia 19 grudnia 1997 r. (I PKN 443/97), że w przypadku ciągłego naruszania obowiązków pracowniczych, termin z art. 52 § 2 kp rozpoczyna bieg od ostatniego ze zdarzeń składających się na to zachowanie. Oznacza to, że miesięczny termin liczony jest od momentu dowiedzenia sie przez pracodawcę o ostatnim zdarzeniu będącym w ciągu naruszeń podstawowych obowiązków pracowniczych. Taka regulacja jest uzasadniona tym, że pracodawca nie musi każdego (nawet ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych) karać rozwiązaniem umowy o pracę w trybie natychmiastowym. Termin miesięczny jest liczony zatem od momentu ostatniego naruszenia obowiązków pracowniczych. Pracodawca nie jest również zobowiązany do zastosowania kary łagodniejszej, jeżeli rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia jest zasadne. Tak więc jeżeli naruszenie przez Panią regulaminu pracy miało miejsce w 2003 roku na mniej niż miesiąc przed rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, to pracodawca postąpił zgodnie z prawem i rozwiązanie to było zasadne.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: