e-prawnik.pl Porady prawne

Niedotrzymanie terminu podpisania umowy

Pytanie:

W wyniku przetargu przeprowadzonego zgodnie z ustawą zamówień publicznych gmina wyłoniła rzeczoznawcę majątkowego. Został ustalony termin podpisania umowy. Wykonawca został o nim powiadomiony poprzez wysłanie wiadomości faxem, telefonicznie, jak również listownie (w wyznaczonym terminie gmina nie dysponowała jeszcze zwrotnym potwierdzeniem odbioru). W wyznaczonym terminie wyłoniony wykonawca nie przybył do siedziby urzędu celem podpisania umowy. Nie usprawiedliwił również swojej nieobecności. Czy powinien być wyznaczony kolejny termin podpisania umowy? Czy może gmina jest uprawniona do uznania, że wykonawca odstąpił od zawarcia umowy i może podpisać umowę z następnym wykonawcą?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Niedotrzymanie terminu podpisania umowy

2.9.2011

Przesłanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało dokonane za pomocą środków elektronicznych, dlatego umowa powinna zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni (jeśli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8) albo 5 dni (jeśli jest mniejsza niż te kwoty), przy czym są to terminy minimalne. Przez przesłanie zawiadomienia rozumie się doręczenie tej informacji a nie jej wysłanie, dlatego istotne jest aby druga strona została faktycznie o tym poinformowana (z opisu wynika, że do tego doszło).

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, w takiej sytuacji nie byłoby konieczne wyznaczenie kolejnego terminu. Przy czym nie każdy stan faktyczny może zostać uznany za uchylanie się od zawarcia umowy, muszą to być zachowania oczywiste i niebudzące wątpliwości (sam brak usprawiedliwienia nie przesądza tego). W tej sytuacji takiej pewności nie ma, dlatego konieczne będzie ustalenie, co było przyczyną nieobecności. Jeśli przyczyna nieobecności będzie mogła zostać uznana za uchylenie, to wtedy nie trzeba wyznaczać kolejnego terminu i można wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych. Natomiast jeśli działanie nie będzie mogło zostać uznane za uchylenie, to powinien zostać wyznaczony nowy termin (możliwy dla obu stron). Nie można jednak uznać, że wykonawca odstąpił od umowy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ